ఘను డీతడొకడు గలుగగగదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘను డీతడొకడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఘను డీతడొకడు గలుగగగదా వేదములు | జననములు గులము లాచారములు గలిగె ||

చ|| కలుషభంజను డితడు గలుగగగదా జగతి | గలిగె నిందరిజన్మగతులనెలవు |
మలసి యితడొకడు వొడమగగదా యిందరికి | నిలువ నీడలు గలిగె నిధినిధానములై ||

చ|| కమలాక్షు డితడు గలుగగగదా దేవతలు | గుమిగూడి రిందరును గండిగడచి |
ప్రమదమున నితడూ నిలుపగగదా సస్యములు | అమర ఫలియించె లోకానందమగుచు ||

చ|| గరిమె వేంకటవిభుడొకడు గలుగగగదా | ధరయు నభమును రసాతలము గలిగె |
పరమాత్ముడితడు లోపల గలుగగగదా | అరిది చవులును హితవు లన్నియును గలిగె ||


Ganu DItaDokaDu (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| Ganu DItaDokaDu galugagagadA vEdamulu | jananamulu gulamu lAcAramulu galige ||

ca|| kaluShaBaMjanu DitaDu galugagagadA jagati | galige niMdarijanmagatulanelavu |
malasi yitaDokaDu voDamagagadA yiMdariki | niluva nIDalu galige nidhinidhAnamulai ||

ca|| kamalAkShu DitaDu galugagagadA dEvatalu | gumigUDi riMdarunu gaMDigaDaci |
pramadamuna nitaDU nilupagagadA sasyamulu | amara PaliyiMce lOkAnaMdamagucu ||

ca|| garime vEMkaTaviBuDokaDu galugagagadA | dharayu naBamunu rasAtalamu galige |
paramAtmuDitaDu lOpala galugagagadA | aridi cavulunu hitavu lanniyunu galige ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |