ఘనమనోరాజ్యసంగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘనమనోరాజ్యసంగతి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఘనమనోరాజ్యసంగతి చెలగినగాని | జనులకెప్పుడు నాత్మ సౌఖ్యంబు లేదు ||

చ|| ప్రతిలేని ధైర్యంబు పదిలపరచినగాని | మతిలొనిపగవారిమద మణపరాదు |
మితిలేనినిశాంతమను మేటికైదువగాని | కృతకంబువిషయముల గేలుపెరుగరాదు |

చ|| సొరిది నిర్మొహమనుజోడు దొడిగినగాని | వెరపుడిగి మమతచే వెళ్ళబడరాదు |
యిరవై నవిజ్ఞానపింట నుండినగాని | అరసి జగమెల్ల తానై యేలరాదు ||

చ|| యిన్నియును దిరువేంకటేశు డిచ్చినగాని | తన్నుదానెరిగి యాతని గొలువరాదు |
కన్నులను వెలి లోను గలయజూచినగాని | సన్నంబుఘనమనెడిజాడ గనరాదు ||


GanamanOrAjyasaMgati (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| GanamanOrAjyasaMgati celaginagAni | janulakeppuDu nAtma sauKyaMbu lEdu ||

ca|| pratilEni dhairyaMbu padilaparacinagAni | matilonipagavArimada maNaparAdu |
mitilEniniSAMtamanu mETikaiduvagAni | kRutakaMbuviShayamula gEluperugarAdu |

ca|| soridi nirmohamanujODu doDiginagAni | verapuDigi mamatacE veLLabaDarAdu |
yiravai navij~jAnapiMTa nuMDinagAni | arasi jagamella tAnai yElarAdu ||

ca|| yinniyunu diruvEMkaTESu DiccinagAni | tannudAnerigi yAtani goluvarAdu |
kannulanu veli lOnu galayajUcinagAni | sannaMbuGanamaneDijADa ganarAdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |