గోవింద నామాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీనివాస గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా భక్తవత్సల గోవిందా భాగవతాప్రియ గోవిందా నిత్యనిర్మల గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తీవి గోవిందా గోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా దశరధనందన గోవిందా దశముఖమర్ధన గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

పక్షివాహనా గోవిందా పాండవప్రియ గోవిందా మత్స్యకూర్మ గోవిందా మధుసూదనహరి గోవిందా వరాహనృసింహ గోవిందా వామనభృగురామ గోవిందా బలరామానుజ గోవిందా బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వేణుగానప్రియ గోవిందా వేంకటరమణా గోవిందా సీతానాయక గోవిందా శ్రితపరిపాలక గోవిందా దరిద్రజనపోషక గోవిందా ధర్మసంస్థాపక గోవిందా అనాథరక్షక గోవిందా ఆపధ్భాందవ గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

శరణాగతవత్సల గోవిందా కరుణాసాగర గోవిందా కమలదళాక్షా గోవిందా కామితఫలదాత గోవిందా పాపవినాశక గోవిందా పాహిమురారే గోవిందా శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

ధరణీనాయక గోవిందా దినకరతేజా గోవిందా పద్మావతీప్రియ గోవిందా ప్రసన్నమూర్తి గోవిందా అభయహస్తప్రదర్శన గోవిందా మర్త్యావతారా గోవిందా శంఖచక్రధర గోవిందా శారంగదాధర గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

విరాజతీర్థ గోవిందా విరోధిమర్ధన గోవిందా సాలగ్రామధర గోవిందా సహస్రనామ గోవిందా లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా కస్తూరితిలక గోవిందా కాంచనాంబరధర గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

గరుడవాహనా గోవిందా గజరాజరక్షక గోవిందా వానరసేవిత గోవిందా వారథిబంధన గోవిందా ఏడుకొండల వాడా గోవిందా ఏకస్వరూపా గోవిందా శ్రీరామకృష్ణ గోవిందా రఘుకులనందన గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

ప్రత్యక్షదేవ గోవిందా పరమదయాకర గోవిందా వజ్రమకుటదర గోవిందా వైజయంతిమాల గోవిందా వడ్డీకాసులవాడా గోవిందా వాసుదేవతనయా గోవిందా బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా భిక్షుకసంస్తుత గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

స్త్రీపుంరూపా గోవిందా శివకేశవమూర్తి గోవిందా బ్రహ్మానందరూపా గోవిందా భక్తరక్షక గోవిందా నిత్యకళ్యాణ గోవిందా నీరజనాభా గోవిందా హతిరామప్రియ గోవిందా హరిసర్వోత్తమ గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

జనార్ధనమూర్తి గోవిందా జగత్సాక్షిరూపా గోవిందా అభిషేకప్రియ గోవిందా అపన్నివరణ గోవిందా నిత్యశుభప్రద గోవిందా నిఖిలలోకేశా గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

ఆనందరూపా గోవిందా ఆద్యంతరహితా గోవిందా ఇహపరదాయక గోవిందా ఇ భారాజరక్షక గోవింద పరమదయాల్లో గోవిందా పద్మనాభాహరి గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

తిరుమలవాసా గోవిందా తులసీవనమాల గోవిందా శేషసాయి గోవిందా శేషాద్రినిలయ గోవిందా శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీవేంకటేశా గోవిందా గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

ఓం శ్శాంతి శ్శాంతి శ్శాంతిః||