గోవిందాది నామోచ్ఛారణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గోవిందాది నామోచ్ఛారణ (రాగం: ) (తాళం : )

గోవిందాది నామోచ్ఛారణ కొల్లలు దొరకెను మనకిపుడు
ఆవలనీవల నోర(గుమ్మలుగ నాడుద మీతని పాడుదము

సత్యము సత్యము సకలసురలలో
నిత్యుడు శ్రీహరి నిర్మలుడు
ప్రత్యక్షమిదే ప్రాణులలోపల
అత్యంతము శరణనరో యితని

చాటెడి చాటెడి సకలవేదములు
పాటించినహరి పరమమని
కూటస్ఠు(డితడు గోపవధూపతి
కోటికి యీతని గొలువరో జనులు

నిలుచున్నా(డిదె నే(డును నెదుటను
కలిగిన శ్రీవేంకటవిభుడు
వలసినవారికి వరదుం(డీతదు
కలడు గలడితని(గని మనరో


gOViMdAdi nAmOchChAraNa (Raagam: ) (Taalam: )

gOViMdAdi nAmOchChAraNa kollalu dorakenu manakipuDu
AvalanIvala nOra(gummaluga nADuda mItani pADudamu

satyamu satyamu sakalasuralalO
nityuDu SrIhari nirmaluDu
pratyakshamidE prANulalOpala
atyaMtamu SaraNanarO yitani

chATeDi chATeDi sakalavEdamulu
pATiMchinahari paramamani
kUTasThu(DitaDu gOpavadhUpati
kOTiki yItani goluvarO janulu

niluchunnA(Dide nE(Dunu neduTanu
kaligina SrIvEMkaTavibhuDu
valasinavAriki varaduM(DItadu
kalaDu galaDitani(gani manarO


బయటి లింకులు[మార్చు]

Govindhaadhi-Naamocchaarana


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |