గీతాంజలి (ఆదిపూడి సోమనాథరావు అనువాదం)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విన్నపము.


ఎన్ని రాచకార్యమ్ములలో మనంబునుగ్నంబైయుండి నను బ్రధామెద్రయం బగునేత్రేంద్రియము భాధింపబడు చుండినను లెక్కచేయక తమయమూల్యమైన కాలంబును గొంత నొసంగి నాయీగీతాంజలిని జాలవరకు బరిశీలించిన మన్మిత్రు లగు బ్రహ్మశ్రీ మ.రా.శ్రీ మొక్కపాటి సుబ్బారాయుడు పంతులు గారికిని, నత్యల్పకాలమున సర్వోత్తమములుగ నిప్పొత్తంబును ముద్రించి యిచ్చిన శ్రీ విద్యజ్ఞనమనోరంజనీ ముద్రాక్షరశాలాధికారులకును నేనెంతయు గృతజ్ఞతాపూర్వకవందనముల సమర్పించు చున్నాను.

పిఠాపురము, 23-0-1913

ఇట్లు విన్నవించు సజ్జనవిధేయుడు, ఆదిపూడి సోమనాధ రావు

అంకితము.

గీ. ఆసియాకవిసార్వభౌ ♦ మాంక మంది
    యమరుచుండు రవీంద్ర నా ♦ థాఖ్యసుకవి
    కంజలిని గూర్చి యతని గీ ♦ తాంజలికిని
    దెలుఁగుగీతాళిఁజేసితి ♦ సులభశైలి.

గీ. భక్తగణములపాలిటి ♦ పారిజాత
    మైనపరమేశ్వరున కిది ♦ యంకితముగ
    నొసఁగితినిగాన రవిసోము ♦ లుండుదాఁక
    నతని దయచేతఁ దిరమయి ♦ యలరుఁగాత