గరుడాద్రి వేదాద్రి కలిమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గరుడాద్రి వేదాద్రి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| గరుడాద్రి వేదాద్రి కలిమి ఈపె | సిరులొసగీ చూడరో చింతామణి ఈపె ||

చ|| పాలజలధిపుట్టిన పద్మాలయ ఈపె | లాలిత శ్రీనారసింహ లక్ష్మి ఈపె |
మేలిమి లోకమాతయై మించిన మగువ ఈపె | ఈలీలా లోకములేలే ఇందిర ఈపె ||

చ|| ఘనసంపదలొసగు కమలాకాంత ఈపె | మనసిజుగనిన రమాసతి ఈపె |
అనిశము పాయని మహాహరిప్రియ ఈపె | ధనధాన్యరూపపు శ్రీతరుణి ఈపె ||

చ|| రచ్చల వెలసినట్టి రమావనిత ఈపె | మచ్చికగల అలమేల్మంగ ఈపె |
ఇచ్చట వేంకటాద్రి నీ అహోబలమునందు | నిచ్చలూ తావుకొనిన నిధానము ఈపె ||


garuDAdri vEdAdri (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| garuDAdri vEdAdri kalimi Ipe | sirulosagI cUDarO ciMtAmaNi Ipe ||

ca|| pAlajaladhipuTTina padmAlaya Ipe | lAlita SrInArasiMha lakShmi Ipe |
mElimi lOkamAtayai miMcina maguva Ipe | IlIlA lOkamulElE iMdira Ipe ||

ca|| GanasaMpadalosagu kamalAkAMta Ipe | manasijuganina ramApati Ipe |
aniSamu pAyani mahAharipriya Ipe | dhanadhAnyarUpapu SrItaruNi Ipe ||

ca|| raccala velasinaTTi ramAvanita Ipe | maccikagala alamElmaMga Ipe |
iccaTa vEMkaTAdri nI ahObalamunaMdu | niccalU tAvukonina nidhAnamu Ipe ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

Garudadri-Vedadri---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |