గరుడధ్వజం బెక్కె కమలాక్షు పెండ్లికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గరుడధ్వజం బెక్కె (రాగం: రామక్రియ) (తాళం : )

గరుడధ్వజం బెక్కె కమలాక్షు పెండ్లికి
పరుష లదివో వచ్చె బైపై సేవించను

పాడిరి సోబాన నదే భారతియు గిరిజయు
ఆడిరి రంబాదులైనఅచ్చరలెల్ల
కూడిరి దేవతలెల్ల గుంపులై శ్రీవేంకటాద్రి
వేడుకలు మీరగ శ్రీవిభునిపెండ్లికిని

కురిసె బువ్వులవాన కుప్పలై యెందు చూచిన
మొరసె దేవదుందుభిమోతలెల్లను
బెరసె సంపదలెల్ల పెంటలై శ్రీవేంకటాద్రి
తిరమైమించిన దేవదేవుని పెండ్లికిని

వేసిరి కానుకలెల్ల వేవేలు కొప్పెరలు
పోసి రదే తలబాలు పుణ్యసతులు
ఆసల శ్రీవేంకటేశుడలమేలుమంగదాను
సేసలు వెట్టినయట్టిసింగారపు పెండ్లికి


Garudadhvajam bekke (Raagam: Raamakriya) (Taalam: )
Garudadhvajam bekke kamalaakshu pemdliki
Parusha ladivo vachche baipai saevimchanu

Paadiri sobaana nadae bhaaratiyu girijayu
Aadiri rambaadulainaachcharalella
Koodiri daevatalella gumpulai sreevaemkataadri
Vaedukalu meeraga sreevibhunipemdlikini

Kurise buvvulavaana kuppalai yemdu choochina
Morase daevadumdubhimotalellanu
Berase sampadalella pemtalai sreevaemkataadri
Tiramaimimchina daevadaevuni pemdlikini

Vaesiri kaanukalella vaevaelu kopperalu
Posi radae talabaalu punyasatulu
Aasala sreevaemkataesudalamaelumamgadaanu
Saesalu vettinayattisimgaarapu pemdliki


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |