గడ్డపార మింగితే నాకలి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గడ్డపార మింగితే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| గడ్డపార మింగితే నాకలి దీరీనా యీ- | వొడ్డినభవము దన్నువొడ కమ్ముగాక ||

చ|| చించుక మిన్నులబారే చింకలను బండిగట్టి | వంచుకొనేమన్న నవి వశమయ్యేనా |
యెంచరాని యింద్రియము లెవ్వరికి నేల చిక్కు | పొంచి పొంచి వలపుల బొండబెట్టుగాక ||

చ|| మంటమండేయగ్గి దెచ్చి మసిపాత మూటగట్టి | యింటిలోపల దాచుకొన్న నితవయ్యీనా ||
దంటమమకార మిట్టే తన్నునేల సాగనిచ్చు | బంటుజేసి ఆసలనే పారదోసుగాక ||

చ|| పట్టరాని విషములపాము దెచ్చి తలకింద | బెట్టుకొన్నా నది మందపిలి వుండీనా |
వెట్టసంసారమిది వేంకటేశు గొలువని- | వట్టిమనుజుల పెడవాడ బెట్టుగాక ||


gaDDapAra miMgitE (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| gaDDapAra miMgitE nAkali dIrInA yI- | voDDinaBavamu dannuvoDa kammugAka ||

ca|| ciMcuka minnulabArE ciMkalanu baMDigaTTi | vaMcukonEmanna navi vasamayyInA |
yeMcarAni yiMdriyamu levvariki nEla cikku | poMci poMci valapula boMDabeTTugAka ||

ca|| maMTamaMDEyaggi decci masipAta mUTagaTTi | yiMTilOpala dAcukonna nitavayyInA ||
daMTamamakAra miTTE tannunEla sAganiccu | baMTujEsi AsalanE pAradOsugAka ||

ca|| paTTarAni viShamulapAmu decci talakiMda | beTTukonnA nadi maMdapili vuMDInA |
veTTasaMsAramidi vEMkaTESu goluvani- | vaTTimanujula peDavADa beTTugAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |