కాసులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కాసులు


మనలకీ పోరాట మిప్పుడు
దేని గూరిచి కలిగే చెపుమా,
మరచితిని.... నవ్వెద వదేలను?
యేమి కారణమైన పోనీ ;
వినుము, ....ధనములు - రెండు తెరగులు;
ఒకటి మట్టిని పుట్టినది; వే
రొకటి హృత్కమలంపు సౌరభ
మ, దియు నిది యొక్కెడను కలుగుట
యరుదు; సతులకు వేడ తగినది
యెద్దియో?
“మనసులో నీ కుండు
ధనమన నొండు కలదే పసిడి
గాక"ని. ప్రాజ్ఞులకె కనికట్టు
కనకము; చపల చి త్తల కన్ను
చెదురుట చిత్రమా! తీవలకు
తలిరుల తెరంగున, కాంచనము
సింగార మందురు లలనలకు;
కానిమ్ము; గాని, కమ్మని తావి
గ్రమ్మెడి పుష్పనిచయము ప్రేమె
కా? అది లేక మంకెన కెంపు,
కాంతల యందము
       “ప్రేమ కొరుకుకు

తిందురా? యెట్టిదది? నా వలను
కలదో, లేదో?” యను నొక వింత
చూపును చూచెదవు -
             బంగరు
మిసిమి మేనికి పసపు నలదితి;
కురుల నలరుల నూనె నించితి;
కాటుకను మెరుగిడితి చూడ్కికి;
విడెము వింత హొరంగు గూర్చెను
వాతెరకు; పలువరుస వెన్నెల
లలమె; దానదానను, మురువు
పెనగొనె, నేర్చి మెరసితి రూపు
ప్రేమ పెంచక పెరుగునే?
        ప్రేమ-
పెన్నిధి గాని, యింటను నేర్ప
రీ కళ, ఒజ్జలెవ్వరు లేరు-
శాస్త్రము లిందు గూరిచి తాల్చె
మౌనము-నేను నేర్చితి భాగ్య
వశమున, కవుల కృపగని, హృదయ
మెల్లను నించినాడను ప్రేమ
యను రతనాల-కొమ్ము!
తొడవులుగ నవి మేన దాల్చుట
యెటుల నంటివో? తాల్చితదె, నా
కంట చూడుము! సతుల సౌరను
కమల వనముకు పతుల ప్రేమయె
వే వెలుగు; ప్రేమ కలుగక బ్రతుకు
చీకటి"
             నా నేర్పు కొలదిది
(ప్రేమ విద్దెకు వోనమాలివి.)యెదను నిల్పిన, మేలు చేకురు.
“మరులు ప్రేమని మది దలంచకు;
మరులు మరలును వయసు తోడనే;
మాయ, మర్మములేని నేస్తము

మగువలకు మగవారి కొక్కటె
బ్రతుకు సుకముకు రాజమార్గము-
ప్రేమ నిచ్చిన, ప్రేమ వచ్చును -
ప్రేమ నిలిపిన, ప్రేమ నిలుచును -
ఇంతియె -
కాసు వీసము నివ్వ నొల్లక,
కవిత పన్నితి నని తలంపకు;
కాసులివె; నీ కంఠసీమను
జేరి బంగరు వన్నె గాంచుత!
మగడు వేల్పన పాతమాటది;
ప్రాణమిత్రుడ నీకు నీ నెనెరు
కలుగకనున్న పేదను కలిగినను
నా పదవి వేల్పుల రేని కెక్కడ?

(“ఆంధ్రభారతి” 1910 ఆగస్టు)


This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

 
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=కాసులు&oldid=275532" నుండి వెలికితీశారు