కవి చౌడప్ప శతకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


కం. బూతులు నీతులు చెప్పితి -

నీతులు విని మెచ్చ బుధులు, నీతి విదూరుల్

బూతుల మెచ్చందగు నని -

కౌతుక మతి కుందవరపు కవి చౌడప్పా  !


కం . నీతుల కేమి ఒకించుక -

బూతాడక దొరకు నవ్వు పుట్టదు ధరలో

నీతులు బూతులు లోక -

ఖ్యాతులురా కుందవరపు కవి చౌడప్పా  !


కం. పది నీతులు పది బూతులు -

ఓదు శ్రుంగారములు కల్గు పద్యముల సభన్

చదివిన వాదే అధికుడు -

కద రప్పా  ! కుందవరపు కవి చౌడప్పా  !


కం. విద్దెల మే లెరుగని నరు -

డెద్దే సరి ; గది తినెది దెద్దా ? పనులం

దెద్దుకు కొంత వివెకము -

కద్దప్పా కుందవరపు కవి చౌడప్పా  !


కం. ఆడిన మాతలు తప్పిన - '

గాడిద కొదు' కంచు తిట్టగా విని, మదిలో

'వీడా కొడు ' కనఏడ్చును -

గాడిదయును కుందవరపు కవి చౌడప్పా  !


కం. దేవుడు దేవుం డనగా

దేవుం డా దివి నుండి దిగి వచ్చేనా ?

ఈవి గల దొరయె దేవుడు

కావంగను కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. ఇయ్యగ ఇప్పింపం గల -

అయ్యలకే కాని మీస మందరి కేలా ?

రొయ్యకు లేదా బారెడు -

కయ్యమునకు కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. నేరుతు నని మాటాడగ -

నారిజ భవు నంతవాని వశమా ? తంజా

వూరి రఘునాధ నాయని -

గా రెరుగగ కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. పడతుకయును వంకాయయు -

అడరు సమూలంబు మధుర, మందుల లోగా

తొడ మొదలుతొడిమమొదలును -

కడుమధురముకుందవరపు కవి చౌడప్పా !


శా. ఒడ్డారంబు ఘటించె బ్రహ్మ వినరా ! ఓరోరి చన్ ముక్కులన్

బిడ్డం డంటిన పాలు కారు, అవియే ప్రేమన్ మగం డంటినన్

జిడ్డం చె మ్మగు కాళ్ళ సందిది మహాసాధ్యంబె అ బ్రహ్మకున్

దొడ్డా కుందవరంపురాయ సుకవీ ! ధూర్త ప్రకారాగ్రణీ !


కం. తన సతి ఇడగా మనుమలు -

తనయులు తలిదండ్రు లన్న దమ్ములు బంధుల్

దిన దినమును భుజియించుట -

ఘన విభవము కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. వేయారు వగల కూరలు -

కాయ లనేకములు ధాత్రి కల వందులలో

నాయకములు రా కాకర -

కాయలు మరి కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. విను భారవి భట్టును నా -

చన సోముని మాఘ కవిని చతురత శ్రీ నా

ధు నుతింతును కవితకు తి -

క్కన తలతున్ కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. పెద్దన వలె క్రుతి చెప్పిన -

పె ద్దనవలె, అల్ప కవిని పె ద్దనవలెనా ?

ఎ ద్దనవలె, మొ ద్దనవలె -

గ్ర ద్దనవలె కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. ముందుగ చను దినములలో -

కందమునకు సోమయాజి ఘను డందురు; నే

డందరు నను ఘనుడందురు -

కందమునకు కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. పప్పే పస బాపలకును, -

ఉప్పే పస రుచుల కెల్ల, ఉవిదల కెల్లన్

కొప్పే పస, దంతములకు -

కప్పే పస కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. మీసము పస మొగ మూతికి, -

వాసము పస ఇండ్ల కెల్ల, వనితల కెల్లన్

వేసము పస, బంట్రౌతుకు -

గ్రాసము పస కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. వెన్నెల పస అగు రాత్రుల -

కెన్నులు పస సస్యములకు, ఇంతుల కెల్లన్

చన్నులు పస, అటు మీదట-

కన్నులు పస కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. మాటలు పస నియ్యోగికి -

కోటలు పస దొరల కెల్ల, ఘోటకములకున్

దాటులు పస, బెబ్బులులకు-

కాటులు పస, కుందవరపు కవి చౌడప్పా !


కం. ఇంటికి పదిలము బీగము -

వింటికి పదిలము నారి, వివరింపంగా

చంటికి పదిలము రవికెయు -

కంటికి పదిలము రెప్ప కవి చౌడప్పా !


కం. నా నీతి వినని వానిని -

భానుని కిరణములు మీద పారని వానిన్

వానను తడియని వానిని -

కానను రా కుందవరపు కవి చౌడప్పా !

వనరులు[మార్చు]


శతకములు
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము | వేమన శతకము | సుమతీ శతకము | దాశరథీ శతకము | భాస్కర శతకము | భర్తృహరి శతకములు | నారాయణ శతకము | కృష్ణ శతకము | ఆంధ్ర నాయక శతకము | నరసింహ శతకము | రామలింగేశ శతకము | వృషాధిప శతకము | మారుతి శతకము | దేవకీనందన శతకము | గువ్వలచెన్న శతకము | కుమార శతకము | కుమారీ శతకము | వేంకటేశ శతకము | సూర్య శతకము | సర్వేశ్వర శతకము | శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము | ధూర్తమానవా శతకము | కుప్పుసామి శతకము | కామేశ్వరీ శతకము

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.