ఎంత భాగ్యమో మాపాలఁ గల్గితివి ఎవరీడు ముజ్జగములలోఁ దన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఎంత భాగ్యమో మాపాలఁ గల్గితివి ఎవరీడు ముజ్జగములలోఁ దన 


రాగం: సారంగ
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఎంత భాగ్యమో మాపాలఁ గల్గితివి
ఎవరీడు ముజ్జగములలోఁ దన ॥కెం॥


అను పల్లవి:
చెంతఁజేరి సౌజన్యుఁడై పలికి
చింత బాగ తొలగించి బ్రోచితివి ॥ఎం॥


చరణము(లు)
మున్ను మీ సమీపమున వెలయు స
న్ముములనెల్ల నణి మాది లీలలచేఁ
దిన్నగాను పాలనఁ జేసి నటు
నన్నుఁ గాచితివి త్యాగరానుత ॥ఎం॥