ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 89)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రో స్య వహ్నిః పథ్యాభిర్ అస్యాన్ దివో న వృష్టిః పవమానో అక్షాః |
  సహస్రధారో అసదన్ న్య్ అస్మే మాతుర్ ఉపస్థే వన ఆ చ సోమః || 9-089-01

  రాజా సిన్ధూనామ్ అవసిష్ట వాస ఋతస్య నావమ్ ఆరుహద్ రజిష్ఠామ్ |
  అప్సు ద్రప్సో వావృధే శ్యేనజూతో దుహ ఈమ్ పితా దుహ ఈమ్ పితుర్ జామ్ || 9-089-02

  సింహం నసన్త మధ్వో అయాసం హరిమ్ అరుషం దివో అస్య పతిమ్ |
  శూరో యుత్సు ప్రథమః పృచ్ఛతే గా అస్య చక్షసా పరి పాత్య్ ఉక్షా || 9-089-03

  మధుపృష్ఠం ఘోరమ్ అయాసమ్ అశ్వం రథే యుఞ్జన్త్య్ ఉరుచక్ర ఋష్వమ్ |
  స్వసార ఈం జామయో మర్జయన్తి సనాభయో వాజినమ్ ఊర్జయన్తి || 9-089-04

  చతస్ర ఈం ఘృతదుహః సచన్తే సమానే అన్తర్ ధరుణే నిషత్తాః |
  తా ఈమ్ అర్షన్తి నమసా పునానాస్ తా ఈం విశ్వతః పరి షన్తి పూర్వీః || 9-089-05

  విష్టమ్భో దివో ధరుణః పృథివ్యా విశ్వా ఉత క్షితయో హస్తే అస్య |
  అసత్ త ఉత్సో గృణతే నియుత్వాన్ మధ్వో అంశుః పవత ఇన్ద్రియాయ || 9-089-06

  వన్వన్న్ అవాతో అభి దేవవీతిమ్ ఇన్ద్రాయ సోమ వృత్రహా పవస్వ |
  శగ్ధి మహః పురుశ్చన్ద్రస్య రాయః సువీర్యస్య పతయః స్యామ || 9-089-07