ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 88)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం సోమ ఇన్ద్ర తుభ్యం సున్వే తుభ్యమ్ పవతే త్వమ్ అస్య పాహి |
  త్వం హ యం చకృషే త్వం వవృష ఇన్దుమ్ మదాయ యుజ్యాయ సోమమ్ || 9-088-01

  స ఈం రథో న భురిషాళ్ అయోజి మహః పురూణి సాతయే వసూని |
  ఆద్ ఈం విశ్వా నహుష్యాణి జాతా స్వర్షాతా వన ఊర్ధ్వా నవన్త || 9-088-02

  వాయుర్ న యో నియుత్వాఇష్టయామా నాసత్యేవ హవ ఆ శమ్భవిష్ఠః |
  విశ్వవారో ద్రవిణోదా ఇవ త్మన్ పూషేవ ధీజవనో ऽసి సోమ || 9-088-03

  ఇన్ద్రో న యో మహా కర్మాణి చక్రిర్ హన్తా వృత్రాణామ్ అసి సోమ పూర్భిత్ |
  పైద్వో న హి త్వమ్ అహినామ్నాం హన్తా విశ్వస్యాసి సోమ దస్యోః || 9-088-04

  అగ్నిర్ న యో వన ఆ సృజ్యమానో వృథా పాజాంసి కృణుతే నదీషు |
  జనో న యుధ్వా మహత ఉపబ్దిర్ ఇయర్తి సోమః పవమాన ఊర్మిమ్ || 9-088-05

  ఏతే సోమా అతి వారాణ్య్ అవ్యా దివ్యా న కోశాసో అభ్రవర్షాః |
  వృథా సముద్రం సిన్ధవో న నీచీః సుతాసో అభి కలశాఅసృగ్రన్ || 9-088-06

  శుష్మీ శర్ధో న మారుతమ్ పవస్వానభిశస్తా దివ్యా యథా విట్ |
  ఆపో న మక్షూ సుమతిర్ భవా నః సహస్రాప్సాః పృతనాషాణ్ న యజ్ఞః || 9-088-07

  రాజ్ఞో ను తే వరుణస్య వ్రతాని బృహద్ గభీరం తవ సోమ ధామ |
  శుచిష్ ట్వమ్ అసి ప్రియో న మిత్రో దక్షాయ్యో అర్యమేవాసి సోమ || 9-088-08