ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 83)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవిత్రం తే వితతమ్ బ్రహ్మణస్ పతే ప్రభుర్ గాత్రాణి పర్య్ ఏషి విశ్వతః |
  అతప్తతనూర్ న తద్ ఆమో అశ్నుతే శృతాస ఇద్ వహన్తస్ తత్ సమ్ ఆశత || 9-083-01

  తపోష్ పవిత్రం వితతం దివస్ పదే శోచన్తో అస్య తన్తవో వ్య్ అస్థిరన్ |
  అవన్త్య్ అస్య పవీతారమ్ ఆశవో దివస్ పృష్ఠమ్ అధి తిష్ఠన్తి చేతసా || 9-083-02

  అరూరుచద్ ఉషసః పృశ్నిర్ అగ్రియ ఉక్షా బిభర్తి భువనాని వాజయుః |
  మాయావినో మమిరే అస్య మాయయా నృచక్షసః పితరో గర్భమ్ ఆ దధుః || 9-083-03

  గన్ధర్వ ఇత్థా పదమ్ అస్య రక్షతి పాతి దేవానాం జనిమాన్య్ అద్భుతః |
  గృభ్ణాతి రిపుం నిధయా నిధాపతిః సుకృత్తమా మధునో భక్షమ్ ఆశత || 9-083-04

  హవిర్ హవిష్మో మహి సద్మ దైవ్యం నభో వసానః పరి యాస్య్ అధ్వరమ్ |
  రాజా పవిత్రరథో వాజమ్ ఆరుహః సహస్రభృష్టిర్ జయసి శ్రవో బృహత్ || 9-083-05