ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాస్య ధారా అక్షరన్ వృష్ణః సుతస్యౌజసా |
  దేవాఅను ప్రభూషతః || 9-029-01

  సప్తిమ్ మృజన్తి వేధసో గృణన్తః కారవో గిరా |
  జ్యోతిర్ జజ్ఞానమ్ ఉక్థ్యమ్ || 9-029-02

  సుషహా సోమ తాని తే పునానాయ ప్రభూవసో |
  వర్ధా సముద్రమ్ ఉక్థ్యమ్ || 9-029-03

  విశ్వా వసూని సంజయన్ పవస్వ సోమ ధారయా |
  ఇను ద్వేషాంసి సధ్ర్యక్ || 9-029-04

  రక్షా సు నో అరరుషః స్వనాత్ సమస్య కస్య చిత్ |
  నిదో యత్ర ముముచ్మహే || 9-029-05

  ఏన్దో పార్థివం రయిం దివ్యమ్ పవస్వ ధారయా |
  ద్యుమన్తం శుష్మమ్ ఆ భర || 9-029-06