ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాగ్నయే విశ్వశుచే ధియంధే ऽసురఘ్నే మన్మ ధీతిమ్ భరధ్వమ్ |
  భరే హవిర్ న బర్హిషి ప్రీణానో వైశ్వానరాయ యతయే మతీనామ్ || 7-013-01

  త్వమ్ అగ్నే శోచిషా శోశుచాన ఆ రోదసీ అపృణా జాయమానః |
  త్వం దేవాఅభిశస్తేర్ అముఞ్చో వైశ్వానర జాతవేదో మహిత్వా || 7-013-02

  జాతో యద్ అగ్నే భువనా వ్య్ అఖ్యః పశూన్ న గోపా ఇర్యః పరిజ్మా |
  వైశ్వానర బ్రహ్మణే విన్ద గాతుం యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-013-03