ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగన్మ మహా నమసా యవిష్ఠం యో దీదాయ సమిద్ధః స్వే దురోణే |
  చిత్రభానుం రోదసీ అన్తర్ ఉర్వీ స్వాహుతం విశ్వతః ప్రత్యఞ్చమ్ || 7-012-01

  స మహ్నా విశ్వా దురితాని సాహ్వాన్ అగ్ని ష్టవే దమ ఆ జాతవేదాః |
  స నో రక్షిషద్ దురితాద్ అవద్యాద్ అస్మాన్ గృణత ఉత నో మఘోనః || 7-012-02

  త్వం వరుణ ఉత మిత్రో అగ్నే త్వాం వర్ధన్తి మతిభిర్ వసిష్ఠాః |
  త్వే వసు సుషణనాని సన్తు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-012-03