ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహాఅస్య్ అధ్వరస్య ప్రకేతో న ఋతే త్వద్ అమృతా మాదయన్తే |
  ఆ విశ్వేభిః సరథం యాహి దేవైర్ న్య్ అగ్నే హోతా ప్రథమః సదేహ || 7-011-01

  త్వామ్ ఈళతే అజిరం దూత్యాయ హవిష్మన్తః సదమ్ ఇన్ మానుషాసః |
  యస్య దేవైర్ ఆసదో బర్హిర్ అగ్నే ऽహాన్య్ అస్మై సుదినా భవన్తి || 7-011-02

  త్రిశ్ చిద్ అక్తోః ప్ర చికితుర్ వసూని త్వే అన్తర్ దాశుషే మర్త్యాయ |
  మనుష్వద్ అగ్న ఇహ యక్షి దేవాన్ భవా నో దూతో అభిశస్తిపావా || 7-011-03

  అగ్నిర్ ఈశే బృహతో అధ్వరస్యాగ్నిర్ విశ్వస్య హవిషః కృతస్య |
  క్రతుం హ్య్ అస్య వసవో జుషన్తాథా దేవా దధిరే హవ్యవాహమ్ || 7-011-04

  ఆగ్నే వహ హవిరద్యాయ దేవాన్ ఇన్ద్రజ్యేష్ఠాస ఇహ మాదయన్తామ్ |
  ఇమం యజ్ఞం దివి దేవేషు ధేహి యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-011-05