ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స్వాదుష్ కిలాయమ్ మధుమాఉతాయం తీవ్రః కిలాయం రసవాఉతాయమ్ |
  ఉతో న్వ్ అస్య పపివాంసమ్ ఇన్ద్రం న కశ్ చన సహత ఆహవేషు || 6-047-01

  అయం స్వాదుర్ ఇహ మదిష్ఠ ఆస యస్యేన్ద్రో వృత్రహత్యే మమాద |
  పురూణి యశ్ చ్యౌత్నా శమ్బరస్య వి నవతిం నవ చ దేహ్యో హన్ || 6-047-02

  అయమ్ మే పీత ఉద్ ఇయర్తి వాచమ్ అయమ్ మనీషామ్ ఉశతీమ్ అజీగః |
  అయం షళ్ ఉర్వీర్ అమిమీత ధీరో న యాభ్యో భువనం కచ్ చనారే || 6-047-03

  అయం స యో వరిమాణమ్ పృథివ్యా వర్ష్మాణం దివో అకృణోద్ అయం సః |
  అయమ్ పీయూషం తిసృషు ప్రవత్సు సోమో దాధారోర్వ్ అన్తరిక్షమ్ || 6-047-04

  అయం విదచ్ చిత్రదృశీకమ్ అర్ణః శుక్రసద్మనామ్ ఉషసామ్ అనీకే |
  అయమ్ మహాన్ మహతా స్కమ్భనేనోద్ ద్యామ్ అస్తభ్నాద్ వృషభో మరుత్వాన్ || 6-047-05

  ధృషత్ పిబ కలశే సోమమ్ ఇన్ద్ర వృత్రహా శూర సమరే వసూనామ్ |
  మాధ్యందినే సవన ఆ వృషస్వ రయిస్థానో రయిమ్ అస్మాసు ధేహి || 6-047-06

  ఇన్ద్ర ప్ర ణః పురతేవ పశ్య ప్ర నో నయ ప్రతరం వస్యో అచ్ఛ |
  భవా సుపారో అతిపారయో నో భవా సునీతిర్ ఉత వామనీతిః || 6-047-07

  ఉరుం నో లోకమ్ అను నేషి విద్వాన్ స్వర్వజ్ జ్యోతిర్ అభయం స్వస్తి |
  ఋష్వా త ఇన్ద్ర స్థవిరస్య బాహూ ఉప స్థేయామ శరణా బృహన్తా || 6-047-08

  వరిష్ఠే న ఇన్ద్ర వన్ధురే ధా వహిష్ఠయోః శతావన్న్ అశ్వయోర్ ఆ |
  ఇషమ్ ఆ వక్షీషాం వర్షిష్ఠామ్ మా నస్ తారీన్ మఘవన్ రాయో అర్యః || 6-047-09

  ఇన్ద్ర మృళ మహ్యం జీవాతుమ్ ఇచ్ఛ చోదయ ధియమ్ అయసో న ధారామ్ |
  యత్ కిం చాహం త్వాయుర్ ఇదం వదామి తజ్ జుషస్వ కృధి మా దేవవన్తమ్ || 6-047-10

  త్రాతారమ్ ఇన్ద్రమ్ అవితారమ్ ఇన్ద్రం హవే-హవే సుహవం శూరమ్ ఇన్ద్రమ్ |
  హ్వయామి శక్రమ్ పురుహూతమ్ ఇన్ద్రం స్వస్తి నో మఘవా ధాత్వ్ ఇన్ద్రః || 6-047-11

  ఇన్ద్రః సుత్రామా స్వవాఅవోభిః సుమృళీకో భవతు విశ్వవేదాః |
  బాధతాం ద్వేషో అభయం కృణోతు సువీర్యస్య పతయః స్యామ || 6-047-12

  తస్య వయం సుమతౌ యజ్ఞియస్యాపి భద్రే సౌమనసే స్యామ |
  స సుత్రామా స్వవాఇన్ద్రో అస్మే ఆరాచ్ చిద్ ద్వేషః సనుతర్ యుయోతు || 6-047-13

  అవ త్వే ఇన్ద్ర ప్రవతో నోర్మిర్ గిరో బ్రహ్మాణి నియుతో ధవన్తే |
  ఉరూ న రాధః సవనా పురూణ్య్ అపో గా వజ్రిన్ యువసే సమ్ ఇన్దూన్ || 6-047-14

  క ఈం స్తవత్ కః పృణాత్ కో యజాతే యద్ ఉగ్రమ్ ఇన్ మఘవా విశ్వహావేత్ |
  పాదావ్ ఇవ ప్రహరన్న్ అన్యమ్-అన్యం కృణోతి పూర్వమ్ అపరం శచీభిః || 6-047-15

  శృణ్వే వీర ఉగ్రమ్-ఉగ్రం దమాయన్న్ అన్యమ్-అన్యమ్ అతినేనీయమానః |
  ఏధమానద్విళ్ ఉభయస్య రాజా చోష్కూయతే విశ ఇన్ద్రో మనుష్యాన్ || 6-047-16

  పరా పూర్వేషాం సఖ్యా వృణక్తి వితర్తురాణో అపరేభిర్ ఏతి |
  అనానుభూతీర్ అవధూన్వానః పూర్వీర్ ఇన్ద్రః శరదస్ తర్తరీతి || 6-047-17

  రూపం-రూపమ్ ప్రతిరూపో బభూవ తద్ అస్య రూపమ్ ప్రతిచక్షణాయ |
  ఇన్ద్రో మాయాభిః పురురూప ఈయతే యుక్తా హ్య్ అస్య హరయః శతా దశ || 6-047-18

  యుజానో హరితా రథే భూరి త్వష్టేహ రాజతి |
  కో విశ్వాహా ద్విషతః పక్ష ఆసత ఉతాసీనేషు సూరిషు || 6-047-19

  అగవ్యూతి క్షేత్రమ్ ఆగన్మ దేవా ఉర్వీ సతీ భూమిర్ అంహూరణాభూత్ |
  బృహస్పతే ప్ర చికిత్సా గవిష్టావ్ ఇత్థా సతే జరిత్ర ఇన్ద్ర పన్థామ్ || 6-047-20

  దివే-దివే సదృశీర్ అన్యమ్ అర్ధం కృష్ణా అసేధద్ అప సద్మనో జాః |
  అహన్ దాసా వృషభో వస్నయన్తోదవ్రజే వర్చినం శమ్బరం చ || 6-047-21

  ప్రస్తోక ఇన్ ను రాధసస్ త ఇన్ద్ర దశ కోశయీర్ దశ వాజినో ऽదాత్ |
  దివోదాసాద్ అతిథిగ్వస్య రాధః శామ్బరం వసు ప్రత్య్ అగ్రభీష్మ || 6-047-22

  దశాశ్వాన్ దశ కోశాన్ దశ వస్త్రాధిభోజనా |
  దశో హిరణ్యపిణ్డాన్ దివోదాసాద్ అసానిషమ్ || 6-047-23

  దశ రథాన్ ప్రష్టిమతః శతం గా అథర్వభ్యః |
  అశ్వథః పాయవే ऽదాత్ || 6-047-24

  మహి రాధో విశ్వజన్యం దధానాన్ భరద్వాజాన్ సార్ఞ్జయో అభ్య్ అయష్ట || 6-047-25

  వనస్పతే వీడ్వఙ్గో హి భూయా అస్మత్సఖా ప్రతరణః సువీరః |
  గోభిః సంనద్ధో అసి వీళయస్వాస్థాతా తే జయతు జేత్వాని || 6-047-26

  దివస్ పృథివ్యాః పర్య్ ఓజ ఉద్భృతం వనస్పతిభ్యః పర్య్ ఆభృతం సహః |
  అపామ్ ఓజ్మానమ్ పరి గోభిర్ ఆవృతమ్ ఇన్ద్రస్య వజ్రం హవిషా రథం యజ || 6-047-27

  ఇన్ద్రస్య వజ్రో మరుతామ్ అనీకమ్ మిత్రస్య గర్భో వరుణస్య నాభిః |
  సేమాం నో హవ్యదాతిం జుషాణో దేవ రథ ప్రతి హవ్యా గృభాయ || 6-047-28

  ఉప శ్వాసయ పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ పురుత్రా తే మనుతాం విష్ఠితం జగత్ |
  స దున్దుభే సజూర్ ఇన్ద్రేణ దేవైర్ దూరాద్ దవీయో అప సేధ శత్రూన్ || 6-047-29

  ఆ క్రన్దయ బలమ్ ఓజో న ఆ ధా ని ష్టనిహి దురితా బాధమానః |
  అప ప్రోథ దున్దుభే దుచ్ఛునా ఇత ఇన్ద్రస్య ముష్టిర్ అసి వీళయస్వ || 6-047-30

  ఆమూర్ అజ ప్రత్యావర్తయేమాః కేతుమద్ దున్దుభిర్ వావదీతి |
  సమ్ అశ్వపర్ణాశ్ చరన్తి నో నరో ऽస్మాకమ్ ఇన్ద్ర రథినో జయన్తు || 6-047-31