ఉన్నది ఒకడే శివుడేగా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ తెలుగు కీర్తనలు


పల్లవి:
ఉన్నది ఒకడే శివుడే గా శివుడే శివుడే శివుడే గా 
నాలో ఉన్నది శివుడేగా - నీలో ఉన్నది శివుడే గా 

నాలో నింపిన ఆ గాలే - నింగిని నింపిన గాలి గదా
నింగిని నింపిన ఆ గాలే - అందరి ప్రాణమ్మౌను గదా

నా జఠరాగ్నియె తలపంగా - వెలుపల వెలుగై విచ్చె గదా
వెలుపల విచ్చిన ఈ వెలుగే - అందరిలో జఠరాగ్ని గదా

నేలా నీరు నింగియునూ - ఉన్నవి నాలో వెలుపలనూ
భూతములైదును శివుడనగా - అశివము నాలో కలదేది?

నాలో శివుడని అననేలా - నేనై ఉన్నది శివుడేగా
నేనై నీవై అన్నియనై - ఉన్నది శివుడే శివుడేగా 

హరియును బ్రహ్మయు శివుడేగా - ఆ శ్రీమాతయు శివుడేగా 
భూతము భావియు శివుడేగా - కాలాతీతుడు శివుడేగా 

సత్పద వేద్యుడు శివుడేగా - చిత్పద గమ్యుడు శివుడేగా 
సచిదానందుడు శివుడేగా - శివుడే శివుడే శివుడేగా