ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 73)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏతచ ఛరుత్వా మహాబాహుః కేశవః పరహసన్న ఇవ
అభూతపూర్వం భీమస్య మార్థవొపగతం వచః
2 గిరేర ఇవ లఘుత్వం తచ ఛీతత్వమ ఇవ పావకే
మత్వా రామానుజః శౌరిః శార్ఙ్గధన్వా వృకొథరమ
3 సంతేజయంస తథా వాగ్భిర మాతరిశ్వేవ పావకమ
ఉవాచ భీమమ ఆసీనం కృపయాభిపరిప్లుతమ
4 తవమ అన్యథా భీమసేన యుథ్ధమ ఏవ పరశంససి
వధాభినన్థినః కరూరాన ధార్తరాష్ట్రాన మిమర్థిషుః
5 న చ సవపిషి జాగర్షి నయుబ్జః శేషే పరంతప
ఘొరామ అశాన్తాం రుశతీం సథా వాచం పరభాషసే
6 నిఃశ్వసన్న అగ్నివర్ణేన సతప్తః సవేన మన్యునా
అప్రశాన్త మనా భీమ స ధూమ ఇవ పావకః
7 ఏకాన్తే నిష్టనఞ శేషే భారార్త ఇవ థుర్బలః
అపి తవాం కే చిథ ఉన్మత్తం మన్యన్తే ఽతథ్విథొ జనాః
8 ఆరుజ్య వృక్షాన నిర్మూలాన గజః పరిభుజన్న ఇవ
నిఘ్నన పథ్భిః కషితిం భీమ నిష్టనన పరిధావసి
9 నాస్మిఞ జనే ఽభిరమసే రహః కషియసి పాణ్డవ
నాన్యం నిశి థివా వాపి కథా చిథ అభినన్థసి
10 అకస్మాత సమయమానశ చ రహస్య ఆస్సే రుథన్న ఇవ
జాన్వొర మూర్ధానమ ఆధాయ చిరమ ఆస్సే పరమీలితః
11 భరుకుటిం చ పునః కుర్వన్న ఓష్ఠౌ చ విలిహన్న ఇవ
అభీక్ష్ణం థృశ్యసే భీమ సర్వం తన మన్యుకారితమ
12 యదా పురస్తాత సవితా థృశ్యతే శుక్రమ ఉచ్చరన
యదా చ పశ్చాన నిర్ముక్తొ ధరువం పర్యేతి రశ్మివాన
13 తదా సత్యం బరవీమ్య ఏతన నాస్తి తస్య వయతిక్రమః
హన్తాహం గథయాభ్యేత్య థుర్యొధనమ అమర్షణమ
14 ఇతి సమ మధ్యే భరాతౄణాం సత్యేనాలభసే గథామ
తస్య తే పశమే బుథ్ధిర ధీయతే ఽథయ పరంతప
15 అహొ యుథ్ధప్రతీపాని యుథ్ధకాల ఉపస్దితే
పశ్యసీవాప్రతీపాని కిం తవాం భీర భీమ విన్థతి
16 అహొ పార్ద నిమిత్తాని విపరీతాని పశ్యసి
సవప్నాన్తే జాగరాన్తే చ తస్మాత పరశమమ ఇచ్ఛసి
17 అహొ నాశంససే కిం చిత పుంస్త్వం కలీబ ఇవాత్మని
కశ్మలేనాభిపన్నొ ఽసి తేన తే వికృతం మనః
18 ఉథ్వేపతే తే హృథయం మనస తే పరవిషీథతి
ఊరుస్తమ్భగృహీతొ ఽసి తస్మాత పరశమమ ఇచ్ఛసి
19 అనిత్యం కిల మర్త్యస్య చిత్తం పార్ద చలాచలమ
వాతవేగప్రచలితా అష్ఠీలా శాల్మలేర ఇవ
20 తవైషా వికృతా బుథ్ధిర గవాం వాగ ఇవ మానుషీ
మనాంసి పాణ్డుపుత్రాణాం మజ్జయత్య అప్లవాన ఇవ
21 ఇథం మే మహథ ఆశ్చర్యం పర్వతస్యేవ సర్పణమ
యథీథృశం పరభాషేదా భీమసేనాసమం వచః
22 స థృష్ట్వా సవాని కర్మాణి కులే జన్మ చ భారత
ఉత్తిష్ఠస్వ విషాథం మా కృదా వీర సదిరొ భవ
23 న చైతథ అనురూపం తే యత తే గలానిర అరింథమ
యథ ఓజసా న లభతే కషత్రియొ న తథ అశ్నుతే