ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
భూయొ మే పుణ్డరీకాక్షం సంజయాచక్ష్వ పృచ్ఛతే
నామ కర్మార్దవిత తాత పరాప్నుయాం పురుషొత్తమమ
2 శరుతం మే తస్య థేవస్య నామ నిర్వచనం శుభమ
యావత తత్రాభిజానే ఽహమ అప్రమేయొ హి కేశవః
3 వసనాత సర్వభూతానాం వసుత్వాథ థేవ యొనితః
వాసుథేవస తతొ వేథ్యొ వృషత్వాథ వృష్ణిర ఉచ్యతే
4 మౌనాథ ధయానాచ చ యొగాచ చ విథ్ధి భారత మాధవమ
సర్వతత్త్వలయాచ చైవ మధుహా మధుసూథనః
5 కృషిర భూవాచకః శబ్థొ ణశ చ నిర్వృతి వాచకః
కృష్ణస తథ్భావయొగాచ చ కృష్ణొ భవతి శాశ్వతః
6 పుణ్డరీకం పరం ధామ నిత్యమ అక్షయమ అక్షరమ
తథ్భావాత పుణ్డరీకాక్షొ థస్యు తరాసాజ జనార్థనః
7 యతః సత్త్వం న చయవతే యచ చ సత్త్వాన న హీయతే
సత్త్వతః సాత్వతస తస్మాథ అర్షభాథ వృషభేక్షణః
8 న జాయతే జనిత్ర్యాం యథ అజస తస్మాథ అనీకజిత
థేవానాం సవప్రకాశత్వాథ థమాథ థామొథరం విథుః
9 హర్షాత సౌఖ్యాత సుఖైశ్వర్యాథ ధృషీకేశత్వమ అశ్నుతే
బాహుభ్యాం రొథసీ బిభ్రన మహాబాహుర ఇతి సమృతః
10 అధొ న కషీయతే జాతు యస్మాత తస్మాథ అధొక్షజః
నరాణామ అయనాచ చాపి తేన నారాయణః సమృతః
పూరణాత సథనాచ చైవ తతొ ఽసౌ పురుషొత్తమః
11 అసతశ చ సతశ చైవ సర్వస్య పరభవాప్యయాత
సర్వస్య చ సథా జఞానాత సర్వమ ఏనం పరచక్షతే
12 సత్యే పరతిష్ఠితః కృష్ణః సత్యమ అత్ర పరతిష్ఠితమ
సత్యాత సత్యం చ గొవిన్థస తస్మాత సత్యొ ఽపి నామతః
13 విష్ణుర విక్రమణాథ ఏవ జయనాజ జిష్ణుర ఉచ్యతే
శాశ్వతత్వాథ అనన్తశ చ గొవిన్థొ వేథనాథ గవామ
14 అతత్త్వం కురుతే తత్త్వం తేన మొహయతే పరజాః
ఏవంవిధొ ధర్మనిత్యొ భగవాన మునిభిః సహ
ఆగన్తా హిమహా బాహుర ఆనృశంస్యార్దమ అచ్యుతః