ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యస్య వై నానృతా వాచః పరవృత్తా అనుశుశ్రుమః
తరైలొక్యమ అపి తస్య సయాథ యొధా యస్య ధనంజయః
2 తస్యైవ చ న పశ్యామి యుధి గాణ్డీవధన్వనః
అనిశం చిన్తయానొ ఽపి యః పరతీయాథ రదేన తమ
3 అస్యతః కర్ణినాలీకాన మార్గణాన హృథయచ ఛిథః
పరత్యేతా న సమః కశ చిథ యుధి గాణ్డీవధన్వనః
4 థరొణకర్ణౌ పరతీయాతాం యథి వీరౌ నరర్షభౌ
మాహాత్మ్యాత సంశయొ లొకే న తవ అస్తి విజయొ మమ
5 ఘృణీ కర్ణః పరమాథీ చ ఆచార్యః సదవిరొ గురుః
సమర్దొ బలవాన పార్దొ థృఢధన్వా జితక్లమః
భవేత సుతుములం యుథ్ధం సర్వశొ ఽపయ అపరాజయః
6 సర్వే హయ అస్త్రవిథః శూరాః సర్వే పరాప్తా మహథ యశః
అపి సర్మామరైశ్వర్యం తయజేయుర న పునర జయమ
వధే నూనం భవేచ ఛాన్తిస తయొర వా ఫల్గునస్య వా
7 న తు జేతార్జునస్యాస్తి హన్తా చాస్య న విథ్యతే
మన్యుస తస్య కదం శామ్యేన మన్థాన పరతి య ఉత్దితః
8 అన్యే ఽపయ అస్త్రాణి జానన్తి జీయన్తే చ జయన్తి చ
ఏకాన్తవిజయస తవ ఏవ శరూయతే ఫల్గునస్య హ
9 తరయస తరింశత సమాహూయ ఖాణ్డవే ఽగనిమ అతర్పయత
జిగాయ చ సురాన సర్వాన నాస్య వేథ్మి పరాజయమ
10 యస్య యన్తా హృషీకేశః శీలవృత్తసమొ యుధి
ధరువస తస్య జయస తాత యదేన్థ్రస్య జయస తదా
11 కృష్ణావ ఏకరదే యత్తావ అధిజ్యం గాణ్డివం ధనుః
యుగపత తరీణి తేజాంసి సమేతాన్య అనుశుశ్రుమః
12 నైవ నొ ఽసతి ధనుస తాథృఙ న యొథ్ధా న చ సారదిః
తచ చ మన్థా న జానన్తి థుర్యొధన వశానుగాః
13 శేషయేథ అశనిర థీప్తొ నిపతన మూర్ధ్ని సంజయ
న తు శేషం శరాః కుర్యుర అస్తాస తాత కిరీటినా
14 అపి చాస్యన్న ఇవాభాతి నిఘ్నన్న ఇవ చ ఫల్గునః
ఉథ్ధరన్న ఇవ కాయేభ్యః శిరాంసి శరవృష్టిభిః
15 అపి బాణమయం తేజః పరథీప్తమ ఇవ సర్వతః
గాణ్డీవేథ్ధం థహేతాజౌ పుత్రాణాం మమ వాహినీమ
16 అపి సా రదఘొషేణ భయార్తా సవ్యసాచినః
విత్రస్తా బహులా సేనా భారతీ పరతిభాతి మే
17 యదా కక్షం థహత్య అగ్నిః పరవృథ్ధః సర్వతశ చరన
మహార్చిర అనిలొథ్ధూతస తథ్వథ ధక్ష్యతి మామకాన
18 యథొథ్వమన నిశితాన బాణసంఘాన; సదాతాతతాయీ సమరే కిరీటీ
సృష్టొ ఽనతకః సర్వహరొ విధాత్రా; యదా భవేత తథ్వథ అవారణీయః
19 యథా హయ అభీక్ష్ణం సుబహూన పరకారాఞ; శరొతాస్మి తాన ఆవసదే కురూణామ
తేషాం సమన్తాచ చ తదా రణాగ్రే; కషయః కిలాయం భరతాన ఉపైతి