ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
సమవేతేషు సర్వేషు తేషు రాజసు భారత
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యం భీష్మః శాంతనవొ ఽబరవీత
2 బృహస్పతిశ చొశనా చ బరాహ్మణం పర్యుపస్దితౌ
మరుతశ చ సహేన్థ్రేణ వసవశ చ సహాశ్వినౌ
3 ఆథిత్యాశ చైవ సాధ్యాశ చ యే చ సప్తర్షయొ థివి
విశ్వావసుశ చ గన్ధర్వః శుభాశ చాపరసాం గణాః
4 నమస్కృత్వొపజగ్ముస తే లొకవృథ్ధం పితామహమ
పరివార్య చ విశ్వేశం పర్యాసత థివౌకసః
5 తేషాం మనశ చ తేజశ చాప్య ఆథథానౌ థివౌకసామ
పూర్వథేవౌ వయతిక్రాన్తౌ నరనారాయణావ ఋషీ
6 బృహస్పతిశ చ పప్రచ్ఛ బరాహ్మణం కావ ఇమావ ఇతి
భవన్తం నొపతిష్ఠేతే తౌ నః శంస పితామహ
7 యావ ఏతౌ పృదివీం థయాం చ భాసయన్తౌ తపస్వినౌ
జవలన్తౌ రొచమానౌ చ వయాప్యాతీతౌ మహాబలౌ
8 నరనారాయణావ ఏతౌ లొకాల లొకం సమాస్దితౌ
ఊర్జితౌ సవేన తపసా మహాసత్త్వపరాక్రమౌ
9 ఏతౌ హి కర్మణా లొకాన నన్థయామ ఆసతుర ధరువౌ
అసురాణామ అభావాయ థేవగన్ధర్వపూజితౌ
10 జగామ శక్రస తచ ఛరుత్వా యత్ర తౌ తేపతుస తపః
సార్ధం థేవగణైః సర్వైర బృహస్పతిపురొగమైః
11 తథా థేవాసురే ఘొరే భయే జాతే థివౌకసామ
అయాచత మహాత్మానౌ నరనారాయణౌ వరమ
12 తావ అబ్రూతాం వృణీష్వేతి తథా భరతసత్తమ
అదైతావ అబ్రవీచ ఛక్రః సాహ్యం నః కరియతామ ఇతి
13 తతస తౌ శక్రమ అబ్రూతాం కరిష్యావొ యథ ఇచ్ఛసి
తాభ్యాం స సహితః శక్రొ విజిగ్యే థైత్యథానవాన
14 నర ఇన్థ్రస్య సంగ్రామే హత్వా శత్రూన పరంతపః
పౌలొమాన కాలఖఞ్జాంశ చ సహస్రాణి శతాని చ
15 ఏష భరాన్తే రదే తిష్ఠన భల్లేనాపహరచ ఛిరః
జమ్భస్య గరసమానస్య యజ్ఞమ అర్జున ఆహవే
16 ఏష పారే సముథ్రస్య హిరణ్యపురమ ఆరుజత
హత్వా షష్టిసహస్రాణి నివాతకవచాన రణే
17 ఏష థేవాన సహేన్థ్రేణ జిత్వా పరపురంజయః
అతర్పయన మహాబాహుర అర్జునొ జాతవేథసమ
నారాయణస తదైవాత్ర భూయసొ ఽనయాఞ జఘాన హ
18 ఏవమ ఏతౌ మహావీర్యౌ తౌ పశ్యత సమాగతౌ
వాసుథేవార్జునౌ వీరౌ సమవేతౌ మహారదౌ
19 నరనారాయణౌ థేవౌ పూర్వథేవావ ఇతి శరుతిః
అజేయౌ మానుషే లొకే సేన్థ్రైర అపి సురాసురైః
20 ఏష నారాయణః కృష్ణః ఫల్గునస తు నరః సమృతః
నారాయణొ నరశ చైవ సత్త్వమ ఏకం థవిధాకృతమ
21 ఏతౌ హి కర్మణా లొకాన అశ్నువాతే ఽకషయాన ధరువాన
తత్ర తత్రైవ జాయేతే యుథ్ధకాలే పునః పునః
22 తస్మాత కర్మైవ కర్తవ్యమ ఇతి హొవాచ నారథః
ఏతథ ధి సర్వమ ఆచష్ట వృష్ణిచక్రస్య వేథవిత
23 శఙ్ఖచక్రగథాహస్తం యథా థరక్ష్యసి కేశవమ
పర్యాథథానం చాస్త్రాణి భీమధన్వానమ అర్జునమ
24 సనాతనౌ మహాత్మానౌ కృష్ణావ ఏకరదే సదితౌ
థుర్యొధన తథా తాత సమర్తాసి వచనం మమ
25 నొ చేథ అయమ అభావః సయాత కురూణాం పరత్యుపస్దితః
అర్దాచ చ తాత ధర్మాచ చ తవ బుథ్ధిర ఉపప్లుతా
26 న చేథ గరహీష్యసే వాక్యం శరొతాసి సుబహూన హతాన
తవైవ హి మతం సర్వే కురవః పర్యుపాసతే
27 తరయాణామ ఏవ చ మతం తత్త్వమ ఏకొ ఽనుమన్యసే
రామేణ చైవ శప్తస్య కర్ణస్య భరతర్షభ
28 థుర్జాతేః సూతపుత్రస్య శకునేః సౌబలస్య చ
తదా కషుథ్రస్య పాపస్య భరాతుర థుఃశాసనస్య చ
29 [కర్ణ]
నైవమ ఆయుష్మతా వాచ్యం యన మామ ఆత్ద పితామహ
కషత్రధర్మే సదితొ హయ అస్మి సవధర్మాథ అనపేయివాన
30 కిం చాన్యన మయి థుర్వృత్తం యేన మాం పరిగర్హసే
న హి మే వృజినం కిం చిథ ధార్తరాష్ట్రా విథుః కవ చిత
31 రాజ్ఞొ హి ధృతరాష్ట్రస్య సర్వం కార్యం పరియం మయా
తదా థుర్యొధనస్యాపి స హి రాజ్యే సమాహితః
32 కర్ణస్య తు వచః శరుత్వా భీష్మః శాంతనవః పునః
ధృతరాష్ట్రం మహారాజమ ఆభాష్యేథం వచొ ఽబరవీత
33 యథ అయం కత్దతే నిత్యం హన్తాహం పాణ్డవాన ఇతి
నాయం కలాపి సంపూర్ణా పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
34 అనయొ యొ ఽయమ ఆగన్తా పుత్రాణాం తే థురాత్మనామ
తథ అస్య కర్మ జానీహి సూతపుత్రస్య థుర్మతేః
35 ఏనమ ఆశ్రిత్య పుత్రస తే మన్థబుథ్ధిః సుయొధనః
అవమన్యత తాన వీరాన థేవపుత్రాన అరింథమాన
36 కిం చాప్య అనేన తత కర్మకృతం పూర్వం సుథుష్కరమ
తైర యదా పాణ్డవైః సర్వైర ఏకైకేన కృతం పురా
37 థృష్ట్వా విరాటనగరే భరాతరం నిహతం పరియమ
ధనంజయేన విక్రమ్య కిమ అనేన తథా కృతమ
38 సహితాన హి కురూన సర్వాన అభియాతొ ధనంజయః
పరమద్య చాచ్ఛినథ గావః కిమ అయం పరొషితస తథా
39 గన్ధర్వైర ఘొషయాత్రాయాం హరియతే యత సుతస తవ
కవ తథా సూతపుత్రొ ఽభూథ య ఇథానీం వృషాయతే
40 నను తత్రాపి పార్దేన భీమేన చ మహాత్మనా
యమాభ్యామ ఏవ చాగమ్య గన్ధర్వాస తే పరాజితాః
41 ఏతాన్య అస్య మృషొక్తాని బహూని భరతర్షభ
వికత్దనస్య భథ్రం తే సథా ధర్మార్దలొపినః
42 భీష్మస్య తు వచః శరుత్వా భారథ్వాజొ మహామనాః
ధృతరాష్ట్రమ ఉవాచేథం రాజమధ్యే ఽభిపూజయన
43 యథ ఆహ భరతశ్రేష్ఠొ భీష్మస తత కరియతాం నృప
న కామమ అర్దలిప్సూనాం వచనం కర్తుమ అర్హసి
44 పురా యుథ్ధాత సాధు మన్యే పాణ్డవైః సహ సంగమ
యథ వాక్యమ అర్జునేనొక్తం సంజయేన నివేథితమ
45 సర్వం తథ అభిజానామి కరిష్యతి చ పాణ్డవః
న హయ అస్య తరిషు లొకేషు సథృశొ ఽసతి ధనుర్ధరః
46 అనాథృత్య తు తథ వాక్యమ అర్దవథ థరొణ భీష్మయొః
తతః స సంజయం రాజా పర్యపృచ్ఛత పాణ్డవమ
47 తథైవ కురవః సర్వే నిరాశా జీవితే ఽభవన
భీష్మథ్రొణౌ యథా రాజా న సమ్యగ అనుభాషతే