ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 137)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్తస తు విమనాస తిర్యగ్థృష్టిర అధొముఖః
సంహత్య చ భరువొర మధ్యం న కిం చిథ వయాజహార హ
2 తం వై విమనసం థృష్ట్వా సంప్రేక్ష్యాన్యొన్యమ అన్తికాత
పునర ఏవొత్తరం వాక్యమ ఉక్తవన్తౌ నరర్షభౌ
3 శుశ్రూషుమ అనసూయం చ బరహ్మణ్యం సత్యసంగరమ
పరతియొత్స్యామహే పార్దమ అతొ థుఃఖతరం ను కిమ
4 అశ్వత్దామ్ని యదా పుత్రే భూయొ మమ ధనంజయే
బహుమానః పరొ రాజన సంనతిశ చ కపిధ్వజే
5 తం చేత పుత్రాత పరియతరం పరతియొత్స్యే ధనంజయమ
కషత్రధర్మమ అనుష్ఠాయ ధిగ అస్తు కషత్రజీవికామ
6 యస్య లొకే సమొ నాస్తి కశ చిథ అన్యొ ధనుర్ధరః
మత్ప్రసాథాత స బీభత్సుః శరేయాన అన్యైర ధనుర్ధరైః
7 మిత్రధ్రుగ థుష్టభావశ చ నాస్తికొ ఽదానృజుః శఠః
న సత్సు లభతే పూజాం యజ్ఞే మూర్ఖ ఇవాగతః
8 వార్యమాణొ ఽపి పాపేభ్యః పాపాత్మా పాపమ ఇచ్ఛతి
చొథ్యమానొ ఽపి పాపేన శుభాత్మా శుభమ ఇచ్ఛతి
9 మిద్యొపచరితా హయ ఏతే వర్తమానా హయ అను పరియే
అహితత్వాయ కల్పన్తే థొషా భరతసత్తమ
10 తవమ ఉక్తః కురువృథ్ధేన మయా చ విథురేణ చ
వాసుథేవేన చ తదా శరేయొ నైవాభిపథ్యసే
11 అస్తి మే బలమ ఇత్య ఏవ సహసా తవం తితీర్షసి
సగ్రాహ నక్రమకరం గఙ్గా వేగమ ఇవొష్ణగే
12 వాస ఏవ యదా హి తవం పరావృణ్వానొ ఽథయ మన్యసే
సరజం తయక్తామ ఇవ పరాప్య లొభాథ యౌధిష్ఠిరీం శరియమ
13 థరౌపథీ సహితం పార్దం సాయుధైర భరాతృభిర వృతమ
వనస్దమ అపి రాజ్యస్దః పాణ్డవం కొ ఽతిజీవతి
14 నిథేశే యస్య రాజానః సర్వే తిష్ఠన్తి కింకరాః
తమ ఐలవిలమ ఆసాథ్య ధర్మరాజొ వయరాజత
15 కుబేర సథనం పరాప్య తతొ రత్నాన్య అవాప్య చ
సఫీతమ ఆక్రమ్య తే రాష్ట్రం రాజ్యమ ఇచ్ఛన్తి పాణ్డవాః
16 థత్తం హుతమ అధీతం చ బరాహ్మణాస తర్పితా ధనైః
ఆవయొర గతమ ఆయుశ చ కృతకృత్యౌ చ విథ్ధి నౌ
17 తవం తు హిత్వా సుఖం రాజ్యం మిత్రాణి చ ధనాని చ
విగ్రహం పాణ్డవైః కృత్వా మహథ వయసనమ ఆప్స్యసి
18 థరౌపథీ యస్య చాశాస్తే విజయం సత్యవాథినీ
తపొ ఘొరవ్రతా థేవీ న తవం జేష్యసి పాణ్డవమ
19 మన్త్రీ జనార్థనొ యస్య భరాతా యస్య ధనంజయః
సర్వశస్త్రభృతాం శరేష్ఠం కదం జేష్యసి పాణ్డవమ
20 సహాయా బరాహ్మణా యస్య ధృతిమన్తొ జితేన్థ్రియాః
తమ ఉగ్రతపసం వీరం కదం జేష్యసి పాణ్డవమ
21 పునర ఉక్తం చ వక్ష్యామి యత కార్యం భూతిమ ఇచ్ఛతా
సుహృథా మజ్జమానేషు సుహృత్సు వయసనార్ణవే
22 అలం యుథ్ధేన తైర వీరైః శామ్య తవం కురువృథ్ధయే
మా గమః ససుతామాత్యః సబలశ చ పరాభవమ