ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 136)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
కున్త్యాస తు వచనం శరుత్వా భీష్మథ్రొణౌ మహారదౌ
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యమ ఊచతుః శాసనాతిగమ
2 శరుతం తే పురుషవ్యాఘ్ర కున్త్యాః కృష్ణస్య సంనిధౌ
వాక్యమ అర్దవథ అవ్యగ్రమ ఉక్తం ధర్మ్యమ అనుత్తమమ
3 తత కరిష్యన్తి కౌన్తేయా వాసుథేవస్య సంమతమ
న హి తే జాతు శామ్యేరన్న ఋతే రాజ్యేన కౌరవ
4 కలేశితా హి తవయా పార్దా ధర్మపాశసితాస తథా
సభాయాం థరౌపథీ చైవ తైశ చ తన మర్షితం తవ
5 కృతాస్త్రం హయ అర్జునం పరాప్య భీమం చ కృతనిశ్రమమ
గాణ్డీవం చేషుధీ చైవ రదం చ ధవజమ ఏవ చ
సహాయం వాసుథేవం చ న కషంస్యతి యుధిష్ఠిరః
6 పరత్యక్షం తే మహాబాహొ యదా పార్దేన ధీమతా
విరాటనగరే పూర్వం సర్వే సమ యుధి నిర్జితాః
7 థానవాన ఘొరకర్మాణొ నివాతకవచాన యుధి
రౌథ్రమ అస్త్రం సమాధాయ థగ్ధవాన అస్త్రవహ్నినా
8 కర్ణప్రభృతయశ చేమే తవం చాపి కవచీ రదీ
మొక్షితా ఘొషయాత్రాయాం పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
9 పరశామ్య భరతశ్రేష్ఠ భరాతృభిః సహ పాణ్డవైః
రక్షేమాం పృదివీం సర్వాం మృత్యొర థంష్ట్రాన్తరం గతామ
10 జయేష్ఠొ భరాతా ధర్మశీలొ వత్సలః శలక్ష్ణవాక శుచిః
తం గచ్ఛ పురుషవ్యాఘ్రం వయపనీయేహ కిల్బిషమ
11 థృష్టశ చేత తవం పాణ్డవేన వయపనీతశరాసనః
పరసన్నభ్రుకుటిః శరీమాన కృతా శాన్తిః కులస్య నః
12 తమ అభ్యేత్య సహామాత్యః పరిష్వజ్య నృపాత్మజమ
అభివాథయ రాజానం యదాపూర్వమ అరింథమ
13 అభివాథయమానం తవాం పాణిభ్యాం భీమ పూర్వజః
పరతిగృహ్ణాతు సౌహార్థాత కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
14 సింహస్కన్ధొరు బాహుస తవాం వృత్తాయతమహాభుజః
పరిష్వజతు బాహుభ్యాం భీమః పరహరతాం వరః
15 సింహగ్రీవొ గుడాకేశస తతస తవాం పుష్కరేక్షణః
అభివాథయతాం పార్దః కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
16 ఆశ్వినేయౌ నరవ్యాఘ్రౌ రూపేణాప్రతిమౌ భువి
తౌ చ తవాం గురువత పరేమ్ణా పూజయా పరత్యుథీయతామ
17 ముఞ్చన్త్వ ఆనన్థజాశ్రూణి థాశార్హ పరముఖా నృపాః
సంగచ్ఛ భరాతృభిః సార్ధం మానం సంత్యజ్య పార్దివ
18 పరశాధి పృదివీం కృత్స్నాం తతస తం భరాతృభిః సహ
సమాలిఙ్గ్య చ హర్షేణ నృపా యాన్తు పరస్పరమ
19 అలం యుథ్ధేన రాజేన్థ్ర సుహృథాం శృణు కారణమ
ధరువం వినాశొ యుథ్ధే హి కషత్రియాణాం పరథృశ్యతే
20 జయొతీంషి పరతికూలాని థారుణా మృగపక్షిణః
ఉత్పాతా వివిధా వీర థృశ్యన్తే కషత్రనాశనాః
21 విశేషత ఇహాస్మాకం నిమిత్తాని వినాశనే
ఉల్కాభిర హి పరథీప్తాభిర వధ్యతే పృతనా తవ
22 వాహనాన్య అప్రహృష్టాని రుథన్తీవ విశాం పతే
గృధ్రాస తే పర్యుపాసన్తే సైన్యాని చ సమన్తతః
23 నగరం న యదాపూర్వం తదా రాజనివేశనమ
శివాశ చాశివ నిర్ఘొషా థీప్తాం సేవన్తి వై థిశమ
24 కురు వాక్యం పితుర మాతుర అస్మాకం చ హితైషిణామ
తవయ్య ఆయత్తొ మహాబాహొ శమొ వయాయామ ఏవ చ
25 న చేత కరిష్యసి వచః సుహృథామ అరికర్శన
తప్స్యసే వాహినీం థృష్ట్వా పార్ద బాణప్రపీడితామ
26 భీమస్య చ మహానాథం నథతః శుష్మిణొ రణే
శరుత్వా సమర్తాసి మే వాక్యం గాణ్డీవస్య చ నిస్వనమ
యథ్య ఏతథ అపసవ్యం తే భవిష్యతి వచొ మమ