ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 135)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [క]
అర్జునం కేశవ బరూయాస తవయి జాతే సమ సూతకే
ఉపొపవిష్టా నారీభిర ఆశ్రమే పరివారితా
2 అదాన్తరిక్షే వాగ ఆసీథ థివ్యరూపా మనొరమా
సహస్రాక్షసమః కున్తి భవిష్యత్య ఏష తే సుతః
3 ఏష జేష్యతి సంగ్రామే కురూన సర్వాన సమాగతాన
భీమసేనథ్వితీయశ చ లొకమ ఉథ్వర్తయిష్యతి
4 పుత్రస తే పృదివీం జేతా యశశ చాస్య థివస్పృశమ
హత్వా కురూన గరామజన్యే వాసుథేవసహాయవాన
5 పిత్ర్యమ అంశం పరనష్టం చ పునర అప్య ఉథ్ధరిష్యతి
భరాతృభిః సహితః శరీమాంస తరీన మేధాన ఆహరిష్యతి
6 తం సత్యసంధం బీభత్సుం సవ్యసాచినమ అచ్యుత
యదాహమ ఏవం జానామి బలవన్తం థురాసథమ
తదా తథ అస్తు థాశార్హ యదా వాగ అభ్యభాషత
7 ధర్మశ చేథ అస్తి వార్ష్ణేయ తదా సత్యం భవిష్యతి
తవం చాపి తత తదా కృష్ణ సర్వం సంపాథయిష్యసి
8 నాహం తథ అభ్యసూయామి యదా వాగ అభ్యభాషత
నమొ ధర్మాయ మహతే ధర్మొ ధారయతి పరజాః
9 ఏతథ ధనంజయొ వాచ్యొ నిత్యొథ్యుక్తొ వృకొథరః
యథర్దం కషత్రియా సూతే తస్య కాలొ ఽయమ ఆగతః
న హి వైరం సమాసాథ్య సీథన్తి పురుషర్షభాః
10 విథితా తే సథా బుథ్ధిర భీమస్య న స శామ్యతి
యావథన్తం న కురుతే శత్రూణాం శత్రుకర్శణః
11 సర్వధర్మవిశేషజ్ఞాం సనుషాం పాణ్డొర మహాత్మనః
బరూయా మాధవ కల్యాణీం కృష్ణాం కృష్ణ యశస్వినీమ
12 యుక్తమ ఏతన మహాభాగే కులే జాతే యశస్విని
యన మే పుత్రేషు సర్వేషు యదావత తవమ అవర్తిదాః
13 మాథ్రీపుత్రౌ చ వక్తవ్యౌ కషత్రధర్మరతావ ఉభౌ
విక్రమేణార్జితాన భొగాన వృణీతం జీవితాథ అపి
14 విక్రమాధిగతా హయ అర్దాః కషత్రధర్మేణ జీవతః
మనొ మనుష్యస్య సథా పరీణన్తి పురుషొత్తమ
15 యచ చ వః పరేక్షమాణానాం సర్వధర్మొపచాయినీ
పాఞ్చాలీ పరుషాణ్య ఉక్తా కొ నుతత కషన్తుమ అర్హతి
16 న రాజ్యహరణం థుఃఖం థయూతే చాపి పరాజయః
పరవ్రాజనం సుతానాం వా న మే తథ్థుఃఖకారణమ
17 యత తు సా బృహతీ శయామా సభాయాం రుథతీ తథా
అశ్రౌషీత పరుషా వాచస తన మే థుఃఖతరం మతమ
18 సత్రీ ధర్మిణీ వరారొహా కషత్రధర్మరతా సథా
నాధ్యగచ్ఛత తథా నాదం కృష్ణా నాదవతీ సతీ
19 తం వై బరూహి మహాబాహొ సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
అర్జునం పురుషవ్యాఘ్రం థరౌపథ్యాః పథవీం చర
20 విథితౌ హి తవాత్యన్తం కరుథ్ధావ ఇవ యమాన్తకౌ
భీమార్జునౌ నయేతాం హి థేవాన అపి పరాం గతిమ
21 తయొశ చైతథ అవజ్ఞానం యత సా కృష్ణా సభా గతా
థుఃశాసనశ చ యథ భీమం కటుకాన్య అభ్యభాషత
పశ్యతాం కురువీరాణాం తచ చ సంస్మారయేః పునః
22 పాణ్డవాన కుశలం పృచ్ఛేః సపుత్రాన కృష్ణయా సహ
మాం చ కుశలినీం బరూయాస తేషు భూయొ జనార్థన
అరిష్టం గచ్ఛ పన్దానం పుత్రాన మే పరిపాలయ
23 అభివాథ్యాద తాం కృష్ణః కృత్వా చాభిప్రథక్షిణమ
నిశ్చక్రామ మహాబాహుః సింహఖేల గతిస తతః
24 తతొ విసర్జయామ ఆస భీష్మాథీన కురుపుంగవాన
ఆరొప్య చ రదే కర్ణం పరాయాత సాత్యకినా సహ
25 తతః పరయాతే థాశార్హే కురవః సంగతా మిదః
జజల్పుర మహథ ఆశ్చర్యం కేశవే పరమాథ్భుతమ
26 పరమూఢా పృదివీ సర్వా మృత్యుపాశసితా కృతా
థుర్యొధనస్య బాలిశ్యాన నైతథ అస్తీతి చాబ్రువన
27 తతొ నిర్యాయ నగరాత పరయయౌ పురుషొత్తమః
మన్త్రయామ ఆస చ తథా కర్ణేన సుచిరం సహ
28 విసర్జయిత్వా రాధేయం సర్వయాథవనన్థనః
తతొ జవేన మహతా తూర్ణమ అశ్వాన అచొథయత
29 తే పిబన్త ఇవాకాశం థారుకేణ పరచొథితాః
హయా జగ్ముర మహావేగా మనొమారుతరంహసః
30 తే వయతీత్య తమ అధ్వానం కషిప్రం శయేనా ఇవాశుగాః
ఉచ్చైః సూర్యమ ఉపప్లవ్యం శార్ఙ్గధన్వానమ ఆవహన