ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 127)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
కృష్ణస్య వచనం శరుత్వా ధృతరాష్ట్రొ జనేశ్వరః
విథురం సర్వధర్మజ్ఞం తవరమాణొ ఽభయభాషత
2 గచ్ఛ తాత మహాప్రాజ్ఞాం గాన్ధారీం థీర్ఘథర్శినీమ
ఆనయేహ తయా సార్ధమ అనునేష్యామి థుర్మతిమ
3 యథి సాపి థురాత్మానం శమయేథ థుష్టచేతసమ
అపి కృష్ణాయ సుహృథస తిష్ఠేమ వచనే వయమ
4 అపి లొభాభిభూతస్య పన్దానమ అనుథర్శయేత
థుర్బుథ్ధేర థుఃసహాయస్య సమర్దం బరువతీ వచః
5 అపి నొ వయసనం ఘొరం థుర్యొధనకృతం మహత
శమయేచ చిరరాత్రాయ యొగక్షేమవథ అవ్యయమ
6 రాజ్ఞస తు వచనం శరుత్వా విథురొ థీర్ఘథర్శినీమ
ఆనయామ ఆస గాన్ధారీం ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత
7 ఏష గాన్ధారి పుత్రస తే థురాత్మా శాసనాతిగః
ఐశ్వర్యలొభాథ ఐశ్వర్యం జీవితం చ పరహాస్యతి
8 అశిష్టవథ అమర్యాథః పాపైః సహ థురాత్మభిః
సభాయా నిర్గతొ మూఢొ వయతిక్రమ్య సుహృథ వచః
9 సా భర్తుర వచనం శరుత్వా రాజపుత్రీ యశస్వినీ
అన్విచ్ఛన్తీ మహచ ఛరేయొ గాన్ధారీ వాక్యమ అబ్రవీత
10 ఆనయేహ సుతం కషిప్రం రాజ్యకాముకమ ఆతురమ
న హి రాజ్యమ అశిష్టేన శక్యం ధర్మార్దలొపినా
11 తవం హయ ఏవాత్ర భృశం గర్హ్యొ ధృతరాష్ట్ర సుతప్రియః
యొ జానపాపతామ అస్య తత పరజ్ఞామ అనువర్తసే
12 స ఏష కామమన్యుభ్యాం పరలబ్ధొ మొహమ ఆస్దితః
అశక్యొ ఽథయ తవయా రాజన వినివర్తయితుం బలాత
13 రాజ్యప్రథానే మూఢస్య బాలిశస్య థురాత్మనః
థుఃసహాయస్య లుబ్ధస్య ధృతరాష్ట్రొ ఽశరుతే ఫలమ
14 కదం హి సవజనే భేథమ ఉపేక్షేత మహామతిః
భిన్నం హి సవజనేన తవాం పరసహిష్యన్తి శత్రవః
15 యా హి శక్యా మహారాజ సామ్నా థానేన వా పునః
నిస్తర్తుమ ఆపథః సవేషు థణ్డం కస తత్ర పాతయేత
16 శాసనాథ ధృతరాష్ట్రస్య థుర్యొధనమ అమర్షణమ
మాతుశ చ వచనాత కషత్తా సభాం పరావేశయత పునః
17 స మాతుర వచనాకాఙ్క్షీ పరవివేశ సభాం పునః
అభితామ్రేక్షణః కరొధాన నిఃశ్వసన్న ఇవ పన్నగః
18 తం పరవిష్టమ అభిప్రేక్ష్య పుత్రమ ఉత్పదమ ఆస్దితమ
విగర్హమాణా గాన్ధారీ సమర్దం వాక్యమ అబ్రవీత
19 థుర్యొధన నిబొధేథం వచనం మమ పుత్రక
హితం తే సానుబన్ధస్య తదాయత్యాం సుఖొథయమ
20 భీష్మస్య తు పితుశ చైవ మమ చాపచితిః కృతా
భవేథ థరొణ ముఖానాం చ సుహృథాం శామ్యతా తవయా
21 న హి రాజ్యం మహాప్రాజ్ఞ సవేన కామేన శక్యతే
అవాప్తుం రక్షితుం వాపి భొక్తుం వా భరతర్షభ
22 న హయ అవశ్యేన్థ్రియొ రాజ్యమ అశ్నీయాథ థీర్ఘమ అన్తరమ
విజితాత్మా తు మేధావీ స రాజ్యమ అభిపాలయేత
23 కామక్రొధౌ హి పురుషమ అర్ద్యేభ్యొ వయపకర్షతః
తౌ తు శత్రూ వినిర్జిత్య రాజా విజయతే మహీమ
24 లొకేశ్వర పరభుత్వం హి మహథ ఏతథ థురాత్మభిః
రాజ్యం నామేప్సితం సదానం న శక్యమ అభిరక్షితుమ
25 ఇన్థ్రియాణి మహత పరేప్సుర నియచ్ఛేథ అర్దధర్మయొః
ఇన్థ్రియైర నియతైర బుథ్ధిర వర్ధతే ఽగనిర ఇవేన్ధనైః
26 అవిధ్యేయాని హీమాని వయాపాథయితుమ అప్య అలమ
అవిధేయా ఇవాథాన్తా హయాః పది కుసారదిమ
27 అవిజిత్య య ఆత్మానమ అమాత్యాన విజిగీషతే
అజితాత్మాజితామాత్యః సొ ఽవశః పరిహీయతే
28 ఆత్మానమ ఏవ పరదమం థేశరూపేణ యొ జయేత
తతొ ఽమాత్యాన అమిత్రాంశ చ న మొఘం విజిగీషతే
29 వశ్యేన్థ్రియం జితామాత్యం ధృతథణ్డం వికారిషు
పరీక్ష్య కారిణం ధీరమ అత్యన్తం శరీర నిషేవతే
30 కషుథ్రాక్షేణేవ జాలేన ఝషావ అపిహితావ ఉభౌ
కామక్రొధౌ శరీరస్దౌ పరజ్ఞానం తౌ విలుమ్పతః
31 యాభ్యాం హి థేవాః సవర్యాతుః సవర్గస్యాపిథధుర ముఖమ
బిభ్యతొ ఽనుపరాగస్య కామక్రొధౌ సమ వర్ధితౌ
32 కామం కరొధం చ లొభం చ థమ్భం థర్పం చ భూమిపః
సమ్యగ విజేతుం యొ వేథ స సమీమ అభిజాయతే
33 సతతం నిగ్రహే యుక్త ఇన్థ్రియాణాం భవేన నృపః
ఈప్సన్న అర్దం చ ధర్మం చ థవిషతాం చ పరాభవమ
34 కామాభిభూతః కరొధాథ వా యొ మిద్యా పరతిపథ్యతే
సవేషు చాన్యేషు వా తస్య న సహాయా భవన్త్య ఉత
35 ఏకీభూతైర మహాప్రాజ్ఞైః శూరైర అరినిబర్హణైః
పాణ్డవైః పృదివీం తాత భొక్ష్యసే సహితః సుఖీ
36 యదా భీష్మః శాంతనవొ థరొణశ చాపి మహారదః
ఆహతుస తాత తః సత్యమ అజేయౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ
37 పరపథ్యస్వ మహాబాహుం కృష్ణమ అక్లిష్టకారిణమ
పరసన్నొ హి సుఖాయ సయాథ ఉభయొర ఏవ కేశవః
38 సుహేథామ అర్దకామానాం యొ న తిష్ఠతి శాసనే
పరాజ్ఞానాం కృతవిథ్యానాం స నరః శత్రునన్థనః
39 న యుథ్ధే తాత కల్యాణం న ధర్మార్దౌ కుతః సుఖమ
న చాపి విజయొ నిత్యం మా యుథ్ధే చేత ఆధిదాః
40 భీష్మేణ హి మహాప్రాజ్ఞ పిత్రా తే బాహ్లికేన చ
థత్తొ ఽంశః పాణ్డుపుత్రాణాం భేథాథ భీతైర అరింథమ
41 తస్య చైతత పరథానస్య ఫలమ అథ్యానుపశ్యసి
యథ్భుఙ్క్షే పృదివీం సర్వాం శూరైర నిహతకణ్టకామ
42 పరయచ్ఛ పాణ్డుపుత్రాణామ్యదొచితమ అరింథమ
యథీచ్ఛసి సహామాత్యొ భొక్తుమ అర్ధం మహీక్షితామ
43 అలమ అర్ధం పృదివ్యాస తే సహామాత్యస్య జీవనమ
సుహృథాం వచనే తిష్ఠన యశః పరాప్స్యసి భారత
44 శరీమథ్భిర ఆత్మవథ్భిర హి బుథ్ధిమథ్భిర జితేన్థ్రియైః
పాణ్డవైర విగ్రహస తాత భరంశయేన మహతః సుఖాత
45 నిగృహ్య సుహృథాం మన్యుం శాధి రాజ్యం యదొచితమ
సవమ అంశం పాణ్డుపుత్రేభ్యః పరథాయ భరతర్షభ
46 అలమ అహ్నా నికారొ ఽయం తరయొథశ సమాః కృతః
శమయైనం మహాప్రాజ్ఞ కామక్రొధసమేధితమ
47 న చైష శక్తః పార్దానాం యస తవథర్దమ అభీప్సతి
సూతపుత్రొ థృఢక్రొధొ భరాతా థుఃశాసనశ చ తే
48 భీష్మే థరొణే కృపే కర్ణే భీమసేనే ధనంజయే
ధృష్టథ్యుమ్నే చ సంక్రుథ్ధే న సయుః సర్వాః పరజా ధరువమ
49 అమర్షవశమ ఆపన్నొ మా కురూంస తాత జీఘనః
సర్వా హి పృదివీ సపృష్టా తవత పాణ్డవ కృతే వధమ
50 యచ చ తవం మన్యసే మూఢ భీష్మథ్రొణకృపాథయః
యొత్స్యన్తే సర్వశక్త్యేతి నైతథ అథ్యొపపథ్యతే
51 సమం హి రాజ్యం పరీతిశ చ సదానం చ విజితాత్మనామ
పాణ్డవేష్వ అద యుష్మాసు ధర్మస తవ అభ్యధికస తతః
52 రాజపిణ్డ భయాథ ఏతే యథి హాస్యన్తి జీవితమ
న హి శక్ష్యన్తి రాజానం యుధిష్ఠిరమ ఉథీక్షితుమ
53 న లొభాథ అర్దసంపత్తిర నరాణామ ఇహ థృశ్యతే
తథ అలం తాత లొభేన పరశామ్య భరతర్షభ