ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 126)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః పరహస్య థాశార్హః కరొధపర్యాకులేక్షణః
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత కురుసంసథి
2 లప్స్యసే వీరశయనం కామమ ఏతథ అవాప్స్యసి
సదిరొ భవ సహామాత్యొ విమర్థొ భవితా మహాన
3 యచ చ వం మన్యసే మూఢ న మే కశ చిథ వయతిక్రమః
పాణ్డవేష్వ ఇతి తత సర్వం నిబొధత నరాధిపాః
4 శరియా సంతప్యమానేన పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
తవయా థుర్మన్త్రితం థయూతం సౌబలేన చ భారత
5 కదం చ జఞాతయస తాత శరేయాంసః సాధు సంమతాః
తదాన్యాయ్యమ ఉపస్దాతుం జిహ్మేనాజిహ్మ చారిణః
6 అక్షథ్యూతం మహాప్రాజ్ఞ సతామ అరతి నాశనమ
అసతాం తత్ర జాయన్తే భేథాశ చ వయసనాని చ
7 తథ ఇథం వయసనం ఘొరం తవయా థయూతముఖం కృతమ
అసమీక్ష్య సథ ఆచారైః సార్ధం పాపానుబన్ధనైః
8 కశ చాన్యొ జఞాతిభార్యాం వై విప్రకర్తుం తదార్హతి
ఆనీయ చ సభాం వక్తుం యదొక్తా థరౌపథీ తవయా
9 కులీనా శీలసంపన్నా పరాణేభ్యొ ఽపి గరీయసీ
మహిషీ పాణ్డుపుత్రాణాం తదా వినికృతా తవయా
10 జానన్తి కురవః సర్వే యదొక్తాః కురుసంసథి
థుఃశాసనేన కౌన్తేయాః పరవ్రజన్తః పరంతపాః
11 సమ్యగ్వృత్తేష్వ అలుబ్ధేషు సతతం ధర్మచారిషు
సవేషు బన్ధుషు కః సాధుశ చరేథ ఏవమ అసాంప్రతమ
12 నృశంసానామ అనార్యాణాం పరుషాణాం చ భాషణమ
కర్ణ థుఃశాసనాభ్యాం చ తవయా చ బహుశః కృతమ
13 సహ మాత్రా పరథగ్ధుం తాన బాలకాన వారణావతే
ఆస్దితః పరమం యత్నం న సమృథ్ధం చ తత తవ
14 ఊషుశ చ సుచిరం కాలం పరచ్ఛన్నాః పాణ్డవాస తథా
మాత్రా సహైక చక్రాయాం బరాహ్మణస్య నివేశనే
15 విషేణ సర్పబన్ధైర్శ చ యతితాః పాణ్డవాస తవయాః
సర్వొపాయైర వినాశాయ న సమృథ్ధం చ తత తవ
16 ఏవం బుథ్ధిః పాణ్డవేషు మిద్యావృత్దిః సథా భవాన
కదం తే నాపరాధొ ఽసతి పాణ్డవేషు మహాత్మసు
17 కృత్వా బహూన్య అకార్యాణి పాణ్డవేషు నృశంసవత
మిద్యావృత్తిర అనార్యః సన్న అథ్య విప్రతిపథ్యసే
18 మాతా పితృభ్యాం భీష్మేణ థరొణేన విథురేణ చ
శామ్యేతి ముహుర ఉక్తొ ఽసి న చ శామ్యసి పార్దివ
19 శమే హి సుమహాన అర్దస తవ పార్దస్య చొభయొః
న చ రొచయసే రాజన కిమ అన్యథ బుథ్ధిలాభవాత
20 న శర్మ పరాప్స్యసే రాజన్న ఉత్క్రమ్య సుహృథాం వచః
అధర్మ్యమ అయశస్యం చ కరియతే పార్దివ తవయా
21 ఏవం బరువతి థాశార్హే థుర్యొధనమ అమర్షణమ
థుఃశాసన ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత కురుసంసథి
22 న చేత సంధాస్యసే రాజన సవేన కామేన పాణ్డవైః
బథ్ధ్వా కిల తవాం థాస్యన్తి కున్తీపుత్రాయ కౌరవాః
23 వైకర్తనం తవాం చ మాం చ తరీన ఏతాన మనుజర్షభ
పాణ్డవేభ్యః పరథాస్యన్తి భీష్మొ థరొణః పితా చ తే
24 భరాతుర ఏతథ వచః శరుత్వా ధార్తరాష్ట్రః సుయొధనః
కరుథ్ధః పరాతిష్ఠతొత్దాయ మహానాగ ఇవ శవసన
25 విథురం ధృతరాష్ట్రం చ మహారాజం చ బాహ్లికమ
కృపం చ సొమథత్తం చ భీష్మం థరొణం జనార్థనమ
26 సర్వాన ఏతాన అనాథృత్య థుర్మతిర నిరపత్రపః
అశిష్టవథ అమర్యాథొ మానీ మాన్యావమానితా
27 తం పరస్దితమ అభిప్రేక్ష్య భరాతరొ మనుజర్షభమ
అనుజగ్ముః సహామాత్యా రాజానశ చాపి సర్వశః
28 సభాయామ ఉత్దితం కరుథ్ధం పరస్దితం భరాతృభిః సహ
థుర్యొధనమ అభిప్రేష్క్య భీష్మః శాంతనవొ ఽబరవీత
29 ధర్మార్దావ అభిసంత్యజ్య సంరమ్భం యొ ఽనుమన్యతే
హసన్తి వయసనే తస్య థుర్హృథొ నచిరాథ ఇవ
30 థూరాత్మా రాజపుత్రాయం ధార్తరాష్ట్రొ నుపాయవిత
మిద్యాభిమానీ రాజ్యస్య కరొధలొభ వశానుగః
31 కాలపక్వమ ఇథం మన్యే సర్వక్షత్రం జనార్థన
సర్వే హయ అనుసృతా మొహాత పార్దివాః సహ మన్త్రిభిః
32 భీష్మస్యాదవచః శరుత్వా థాశార్హః పుష్కరేక్షణః
భీష్మథ్రొణముఖాన సర్వాన అభ్యభాషత వీర్యవాన
33 సర్వేషాం కురువృథ్ధానాం మహాన అయమ అతిక్రమః
పరసహ్య మన్థమ ఐశ్వర్యే న నియచ్ఛత యన నృపమ
34 తత్ర కార్యమ అహం మన్యే పరాప్తకాలమ అరింథమాః
కరియమాణే భవేచ ఛరేయస తత సర్వం శృణుతానఘాః
35 పరత్యక్షమ ఏతథ భవతాం యథ వక్ష్యామి హితం వచః
భవతామ ఆనుకూల్యేన యథి రొచేత భారతాః
36 భొజరాజస్య వృథ్ధస్య థురాచారొ హయ అనాత్మవాన
జీవతః పితుర ఐశ్వర్యం హృత్వా మన్యువశం గతః
37 ఉగ్రసేనసుతః కంసః పరిత్యక్తః స బాన్ధవైః
జఞాతీనాం హితకామేన మయా శస్తొ మహామృధే
38 ఆహుకః పునర అస్మాభిర జఞాతిభిశ చాపి సత్కృతః
ఉగ్రసేనః కృతొ రాజా భొజరాజన్యవర్ధనః
39 కంసమ ఏకం పరిత్యజ్య కులార్దే సర్వయాథవాః
సంభూయ సుఖమ ఏధన్తే భారతాన్ధకవృష్ణయః
40 అపి చాప్య అవథథ రాజన పరమేష్ఠీ పరజాపతిః
వయూఢే థేవాసురే యుథ్ధే ఽభయుథ్యతేష్వ ఆయుధేషు చ
41 థవైధీ భూతేషు లొకేషు వినశ్యత్సు చ భారత
అబ్రవీత సృష్టిమాన థేవొ భగవాఁల లొకభావనః
42 పరాభవిష్యన్త్య అసురా థైతేయా థానవైః సహ
ఆథిత్యా వసవొ రుథ్రా భవిష్యన్తి థివౌకసః
43 థేవాసురమనుష్యాశ చ గన్ధర్వొరగరాక్షసాః
అస్మిన యుథ్ధే సుసంయత్తా హనిష్యన్తి పరస్పరమ
44 ఇతి మత్వాబ్రవీథ ధర్మం పరమేష్ఠీ పరజాపతిః
వరుణాయ పరయచ్ఛైతాన బథ్ధ్వా థైతేయ థానవాన
45 ఏవమ ఉక్తస తతొ ధర్మొ నియొగాత పరమేష్ఠినః
వరుణాయ థథౌ సర్వాన బథ్ధ్వా థైత్యేయ థానవాన
46 తాన బథ్ధ్వా ధర్మపాశైశ చ సవైశ చ పాశైర జలేశ్వరః
వరుణః సాగరే యత్తొ నిత్యం రక్షతి థానవాన
47 తదా థుర్యొధనం కర్ణం శకునిం చాపి సౌబలమ
బథ్ధ్వా థుఃశాసనం చాపి పాణ్డవేభ్యః పరయచ్ఛత
48 తయజేత కులార్దే పురుషం గరామస్యార్దే కులం తయజేత
గరామం జనపథస్యార్దే ఆత్మార్దే పృదివీం తయజేత
49 రాజన థుర్యొధనం బథ్ధ్వా తతః సంశామ్య పాణ్డవైః
తవత్కృతే న వినశ్యేయుః కషత్రియాః కషత్రియర్షభ