ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 125)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
శరుత్వా థుర్యొధనొ వాక్యమ అప్రియం కురుసంసథి
పరత్యువాచ మహాబాహుం వాసుథేవం యశస్వినమ
2 పరసమీక్ష్య భవాన ఏతథ వక్తుమ అర్హతి కేశవ
మామ ఏవ హి విశేషేణ విభాష్య పరిగర్హసే
3 భక్తివాథేన పార్దానామ అకస్మాన మధుసూథన
భవాన గర్హయతే నిత్యం కిం సమీక్ష్య బలాబలమ
4 భవాన కషత్తా చ రాజా చ ఆచార్యొ వా పితామహః
మామ ఏవ పరిగర్హన్తే నాన్యం కం చన పార్దివమ
5 న చాహం లక్షయే కం చిథ వయభిచారమ ఇహాత్మనః
అద సర్వే భవన్తొ మాం విథ్విషన్తి సరాజకాః
6 న చాహం కం చిథ అత్యర్దమ అపరాధమ అరింథమ
విచిన్తయన పరపశ్యామి సుసూక్ష్మమ అపి కేశవ
7 పరియాభ్యుపగతే థయూతే పాణ్డవా మధుసూథన
జితాః శకునినా రాజ్యం తత్ర కిం మమ థుష్కృతమ
8 యత పునర థరవిణం కిం చిత తత్రాజీయన్త పాణ్డవాః
తేభ్య ఏవాభ్యనుజ్ఞాతం తత తథా మధుసూథన
9 అపరాధొ న చాస్మాకం యత తే హయ అక్షపరాజితాః
అజేయా జయతాం శరేష్ఠ పార్దాః పరవ్రాజితా వనమ
10 కేన చాప్య అపవాథేన విరుధ్యన్తే ఽరిభిః సహ
అశక్తాః పాణ్డవాః కృష్ణ పరహృష్టాః పరత్యమిత్రవత
11 కిమ అస్మాభిః కృతం తేషాం కస్మిన వా పునర ఆగసి
ధార్తరాష్ట్రాఞ జిఘాంసన్తి పాణ్డవాః సృఞ్జయైః సహ
12 న చాపి వయమ ఉగ్రేణ కర్మణా వచనేన వా
విత్రస్తాః పరణమామేహ భయాథ అపి శతక్రతొః
13 న చ తం కృష్ణ పశ్యామి కషత్రధర్మమ అనుష్ఠితమ
ఉత్సహేత యుధా జేతుం యొ నః శత్రునిబర్హణ
14 న హి భీష్మ కృప థరొణాః సగణా మధుసూథన
థేవైర అపి యుధా జేతుం శక్యాః కిమ ఉత పాణ్డవైః
15 సవధర్మమ అనుతిష్ఠన్తొ యథి మాధవ సంయుగే
శస్త్రేణ నిధనం కాలే పరాప్స్యామః సవర్గమ ఏవ తత
16 ముఖ్యశ చైవైష నొ ధర్మః కషత్రియాణాం జనార్థన
యచ ఛయీమహి సంగ్రామే శరతల్పగతా వయమ
17 తే వయం వీరశయనం పరాప్స్యామొ యథి సంయుగే
అప్రణమ్యైవ శత్రూణాం న నస తప్స్యతి మాధవ
18 కశ చ జాతు కులే జాతః కషత్రధర్మేణ వర్తయన
భయాథ వృత్తిం సమీక్ష్యైవం పరణమేథ ఇహ కస్య చిత
19 ఉథ్యచ్ఛేథ ఏవ న నమేథ ఉథ్యమొ హయ ఏవ పౌరుషమ
అప్య అపర్వణి భజ్యేత న నమేథ ఇహ కస్య చిత
20 ఇతి మాతఙ్గవచనం పరీప్సన్తి హితేప్సవః
ధర్మాయ చైవ పరణమేథ బరాహ్మణేభ్యశ చ మథ్విధః
21 అచిన్తయన కం చిథ అన్యం యావజ జీవం తదాచరేత
ఏష ధర్మః కషత్రియాణాం మతమ ఏతచ చ మే సథా
22 రాజ్యాంశశ చాభ్యనుజ్ఞాతొ యొ మే పిత్రా పురాభవత
న స లభ్యః పునర్జాతు మయి జీవతి కేశవ
23 యావచ చ రాజా ధరియతే ధృతరాష్ట్రొ జనార్థన
నయస్తశస్త్రా వయం తే వాప్య ఉపజీవామ మాధవ
24 యథ్య అథేయం పురా థత్తం రాజ్యం పరవతొ మమ
అజ్ఞానాథ వా భయాథ వాపి మయి బాలే జనార్థన
25 న తథ అథ్య పునర లభ్యం పాణ్డవై వృష్ణినన్థన
ధరియమాణే మహాబాహొ మయి సంప్రతి కేశవ
26 యావథ ధి సూచ్యాస తీక్ష్ణాయా విధ్యేథ అగ్రేణ మాధవ
తావథ అప్య అపరిత్యాజ్యం భూమేర నః పాణ్డవాన పరతి