ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 110)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గాలవ]
గరుత్మన భుజగేన్థ్రారే సుపర్ణవినతాత్మజ
నయమాం తార్క్ష్య పూర్వేణ యత్ర ధర్మస్య చక్షుషీ
2 పూర్వమ ఏతాం థిశం గచ్ఛ యా పూర్వం పరికీర్తితా
థైవతానాం హి సాంనిధ్యమ అత్ర కీర్తితవాన అసి
3 అత్ర సత్యం చ ధర్మశ చ తవయా సమ్యక పరకీర్తితః
ఇచ్ఛేయం తు సమాగన్తుం సమస్తైర థైవతైర అహమ
భూయశ చ తాన సురాన థరష్టుమ ఇచ్ఛేయమ అరుణానుజ
4 తమ ఆహ వినతా సూనుర ఆరొహస్వేతి వై థవిజమ
ఆరురొహాద స మునిర గరుడం గాలవస తథా
5 కరమమాణస్య తే రూపం థృశ్యతే పన్నగాశన
భాస్కరస్యేవ పూర్వాహ్ణే సహస్రాంశొర వివస్వతః
6 పక్షవాతప్రణున్నానాం వృక్షాణామ అనుగామినామ
పరస్దితానామ ఇవ సమం పశ్యామీహ గతిం ఖగ
7 ససాగరవనామ ఉర్వీం సశైలవనకాననామ
ఆకర్షన్న ఇవ చాభాసి పక్షవాతేన ఖేచర
8 సమీననాగనక్రం చ ఖమ ఇవారొప్యతే జలమ
వాయునా చైవ మహతా పక్షవాతేన చానిశమ
9 తుల్యరూపాననాన మత్స్యాంస తిమిమత్స్యాంస తిమింగిలాన
నాగాంశ చ నరవక్త్రాంశ చ పశ్యామ్య ఉన్మదితాన ఇవ
10 మహార్ణవస్య చ రవైః శరొత్రే మే బధిరీ కృతే
న శృణొమి న పశ్యామి నాత్మనొ వేథ్మి కారణమ
11 శనైః సాధు భవాన యాతు బరహ్మహత్యామ అనుస్మరన
న థృశ్యతే రవిస తాత న థిశొ న చ ఖం ఖగ
12 తమ ఏవ తు పశ్యామి శరీరం తే న లక్షయే
మణీవ జాత్యౌ పశ్యామి చక్షుషీ తే ఽహమ అణ్డజ
13 శరీరే తు న పశ్యామి తవ చైవాత్మనశ చ హ
పథే పథే తు పశ్యామి సలిలాథ అగ్నిమ ఉత్దితమ
14 స మే నిర్వాప్య సహసా చక్షుషీ శామ్యతే పునః
తన నివర్త మహాన కాలొ గచ్ఛతొ వినతాత్మజ
15 న మే పరయొజనం కిం చిథ గమనే పన్నగాశన
సంనివర్త మహావేగన వేగం విషహామి తే
16 గురవే సంశ్రుతానీహ శతాన్య అష్టౌ హి వాజినామ
ఏకతః శయామ కర్ణానాం శుభ్రాణాం చన్థ్ర వర్చసామ
17 తేషాం చైవాపవర్గాయ మార్గం పశ్యామి నాణ్డజ
తతొ ఽయం జీవితత్యాగే థృష్టొ మార్గొ మయాత్మనః
18 నైవ మే ఽసతి ధనం కిం చిన న ధనేనాన్వితః సుహృత
న చార్దేనాపి మహతా శక్యమ ఏతథ వయపొహితుమ
19 ఏవం బహు చ థీనం చ బరువాణం గాలవం తథా
పరత్యువాచ వరజన్న ఏవ పరహసన వినతాత్మజః
20 నాతిప్రజ్ఞొ ఽసి విప్రర్షే యొ ఽఽతమానం తయక్తుమ ఇచ్ఛసి
న చాపి కృత్రిమః కాలః కాలొ హి పరమేశ్వరః
21 కిమ అహం పూర్వమ ఏవేహ భవతా నాభిచొథితః
ఉపాయొ ఽతర మహాన అస్తి యేనైతథ ఉపపథ్యతే
22 తథ ఏష ఋషభొ నామ పర్వతః సాగరొరసి
అత్ర విశ్రమ్య భుక్త్వా చ నివర్తిష్యావ గాలవ