ఉదయాద్రి తెలుపాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉదయాద్రి తెలుపాయె (రాగం: ) (తాళం : )

ఉదయాద్రి తెలుపాయె ఉడు రాజు కొలు వీడె |
అద నెరిగి రాడాయె నమ్మ నా విభుడు ||

చన్నులపై ముత్యాల సరులెల్ల జల్లనాయె |
కన్నులకు గప్పొదవె గాంత నా కిపుడు |
కన్నె కలువల జాతి కనుమోడ్చినది మీద |
వెన్నెల వేసంగి మొగ్గ వికసించె గదవె ||

పువ్వుల లోపలి కురులు బుగులు కొనగా నెర్కసె |
దవ్వుల దుమ్మెదగములు తరమి డాయగను |
రవ్వసేయ శుక పికము రాయడి కోర్వగ రాదు |
అవ్వలనెవ్వతె పసల కలరున్నవాడో ||

పన్నీట జలక మార్చి పచ్చకప్రము మెత్తి |
చెన్ను గంగొప్పున విరులు చెలువందురిమి |
ఎన్నంగల తిరువేంకటేశుం డిదె ననుంగూడి |
కన్నుల మనసునుం దనియం గరుణించెం గదవే ||


udayAdri telupAye (Raagam: ) (Taalam: )


pa||
udayAdri telupAye uDu rAju kolu vIDe |
ada nerigi rADAye namma nA viBuDu ||

ca||
cannulapai mutyAla sarulella jallanAye |
kannulaku gappodave gAMta nA kipuDu |
kane kaluvala jAti kanumODcinadi mIda |
vennela vEsaMgi mogga vikasiMce gadave ||

ca||
puvvula lOpali kurulu bugulu konagA nerxase |
davvula dummedagamulu tarami DAyaganu |
ravvasEya Suka pikamu rAyaDi kOrvaga rAdu |
avvalanevvate pasala kalarunnavADO ||

ca||
pannITa jalaka mArci paccakapramu metti |
cennu gaMgoppuna virulu celuvaMdurimi |
ennaMgala tiruvEMkaTESuM Dide nanuMgUDi |
kannula manasunuM daniyaM garuNiMceM gadavE ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

Udayadri-Thelupaaye---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |