ఈతడఖిలంబునకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈతడఖిలంబునకు (రాగం: ) (తాళం : )

ఈతడఖిలంబునకు నీశ్వరుడై సకల
భూతములలోన దా బొదలువాడితడు ||

గోపాంగనలమెరుగు గుబ్బచన్నులమీద
చూపట్టుకమ్మ గస్తురిపూత యితడు
తాపసోత్తముల చింతాసౌధములలోన
దీపించు సుజ్ఞానదీప మితడు ||

జలధికన్యాపాంగ లలితేక్షణములతో
కలసి వెలుగుచున్న కజ్జలంబితడు
జలజాసనుని వదనజలధి మధ్యమునందు
అలర వెలువడిన పరమామృతంబితడు ||

పరివోని సురతసంపదల నింపులచేత
వరవధూతతికి పరవశమైన యితడు
తిరువేంకటాచలాధిపుడు దానె యుండి
పరిపాలనముసేయు భారకుండితడు ||


ItaDaKilaMbunaku (Raagam: ) (Taalam: )

ItaDaKilaMbunaku nISvaruDai sakala
BUtamulalOna dA bodaluvADitaDu

gOpAMganalamerugu gubbacannulamIda
cUpaTTukamma gasturipUta yitaDu
tApasOttamula ciMtAsaudhamulalOna
dIpiMcu suj~jAnadIpa mitaDu

jaladhikanyApAMga lalitEkShaNamulatO
kalasi velugucunna kajjalaMbitaDu
jalajAsanuni vadanajaladhi madhyamunaMdu
alara veluvaDina paramAmRutaMbitaDu


parivOni suratasaMpadala niMpulacEta
varavadhUtatiki paravaSamaina yitaDu
tiruvEMkaTAcalAdhipuDu dAne yuMDi
paripAlanamusEyu BArakuMDitaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |