ఇహమేకాని యిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇహమేకాని యిక (రాగం: ) (తాళం : )

ఇహమేకాని యిక బరమేకాని
బహుళమై హరి నీపైభక్తే చాలు ||

యెందు జనించిన నేమి యెచ్చోటనున్ననేమి
కందువనీదాస్యము గలిగితే జాలు
అంది స్వర్గమేకాని అలనరకమేకాని
అందపునీనామము నాకబ్బుటే చాలు ||

దొరయైనజాలు గడు దుచ్ఛపుబంటైన జాలు
కరగి నిన్నుదలచగలితే జాలు
పరులుమెచ్చినమేలు పమ్మిదూషించినమేలు
హరినీసేవాపరుడౌటే చాలు ||

యిల జదువులురానీ యిటు రాకమాననీ
తలపు నీపాదములతగులే చాలు
యెలమి శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టె
చలపట్టి నాకు నీశరణమేచాలు ||


ihamEkAni yika (Raagam: ) (Taalam: )

ihamEkAni yika baramEkAni
bahuLamai hari nIpaiBaktE cAlu

yeMdu janiMcina nEmi yeccOTanunnanEmi
kaMduvanIdAsyamu galigitE jAlu
aMdi svargamEkAni alanarakamEkAni
aMdapunInAmamu nAkabbuTE cAlu

dorayainajAlu gaDu ducCapubaMTaina jAlu
karagi ninnudalacagalitE jAlu
parulumeccinamElu pammidUShiMcinamElu
harinIsEvAparuDauTE cAlu

yila jaduvulurAnI yiTu rAkamAnanI
talapu nIpAdamulatagulE cAlu
yelami SrIvEMkaTESa yElitivi nannu niTTe
calapaTTi nAku nISaraNamEcAlu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |