ఇహమెట్టిదో పరమెట్టిదో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇహమెట్టిదో పరమెట్టిదో (రాగం: ) (తాళం : )

ఇహమెట్టిదో పరమెట్టిదో ఇక నాకు
సహజమై హరియే శరణము నాకు ||

చిత్తమిది యొకటే చింత వేవేలసంఖ్య
పొత్తుల హరిదలచ బొద్దులేదు
జొత్తుల కన్నుల రెండు చూపులైతే ననంతాలు
తత్తరించి హరిరూపు దగ్గరి చూడలేదు ||

చేతులివియు రెండే చేష్టలు లక్షోపలక్ష
యీతల హరి బూజింప నిచ్చలేదు
జాతి నాలిక వొకటే చవులు కోటానగోటి
రీతి హరినామ ముచ్చరించ వేళలేదు ||

వీనులివి రెండే వినికి కొలదిలేదు
పూని హరిభక్తి విన బుద్ధి లేదు
యీనటన శ్రీవేంకటేశు డిటు చూచినను
తానే యేలె నిక దడబాటు లేదు ||


ihameTTidO parameTTidO (Raagam: ) (Taalam: )

ihameTTidO parameTTidO ika nAku
sahajamai hariyE SaraNamu nAku

cittamidi yokaTE ciMta vEvElasaMKya
pottula haridalaca boddulEdu
jottula kannula reMDu cUpulaitE nanaMtAlu
tattariMci harirUpu daggari cUDalEdu

cEtuliviyu reMDE cEShTalu lakShOpalakSha
yItala hari bUjiMpa niccalEdu
jAti nAlika vokaTE cavulu kOTAnagOTi
rIti harinAma muccariMca vELalEdu

vInulivi reMDE viniki koladilEdu
pUni hariBakti vina buddhi lEdu
yInaTana SrIvEMkaTESu DiTu cUcinanu
tAnE yEle nika daDabATu lEdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |