ఇహమును బరమును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇహమును బరమును (రాగం: ) (తాళం : )

ఇహమును బరమును యిందే వున్నవి
వహికెక్క దెలియువారలు లేరు ||

చట్టువంటి దీచంచలపుమనసు
కొట్టులబడేది గుఱిగాదు
దిట్ట వొరులు బోధించిన గరగదు
పట్టబోయితే పసలేదు ||

చిగురువంటి దీజీవశరీరము
తగుళ్ళు పెక్కులు తతిలేదు
తెగనిలంపటమే దినమును బెనచును
మొగము గల దిదే మొనయును లేదు ||

గనివంటిది యీఘనసంసారము
తనిసితన్పినా దగ లేదు
ఘనుడగు శ్రీవేంకటపతి గావగ
కొనమొద లేర్పడె కొంకే లేదు ||


ihamunu baramunu (Raagam: ) (Taalam: )

ihamunu baramunu yiMdE vunnavi
vahikekka deliyuvAralu lEru

caTTuvaMTi dIcaMcalapumanasu
koTTulabaDEdi gurxigAdu
diTTa vorulu bOdhiMcina garagadu
paTTabOyitE pasalEdu

ciguruvaMTi dIjIvaSarIramu
taguLLu pekkulu tatilEdu
teganilaMpaTamE dinamunu benacunu
mogamu gala didE monayunu lEdu

ganivaMTidi yIGanasaMsAramu
tanisitanpinA daga lEdu
GanuDagu SrIvEMkaTapati gAvaga
konamoda lErpaDe koMkE lEdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |