ఇలయును నభమును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇలయును నభమును (రాగం: ) (తాళం : )

ఇలయును నభమును నేకరూపమై
జలజల గోళ్ళు జళిపించితివి ||

ఎడసిన నలముక హిరణ్యకశిపుని
దొడికిపట్టి చేతుల బిగిసి
కెడసి తొడలపై గిరిగొన నదుముక
కడుపుచించి కహకహ నవ్వితివి ||

రొప్పుల నూర్పుల రొచ్చుల కసరులు
గుప్పుచు లాలలు గురియుచును
కప్పినబెబ్బులి కసరుహుంకృతుల
దెప్పరపసురల ధృతి యణచితివి ||

పెళపెళనార్చుచు బెడబొబ్బలిడుచు
థళథళ మెరవగ దంతములు
ఫళఫళ వీరవిభవరస రుధిరము
గుళగుళ దిక్కుల గురియించితివి ||

చాతినప్రేవుల జన్నిదములతో
వాతెరసింహపు వదనముతో
చేతులువేయిట జెలగి దితిసుతుని
పోతర మణపుచు భువి మెరసితివి ||

అహోబలమున నతిరౌద్రముతో
మహామహిమల మలయుచును
తహతహ మెదుపుచు దగువేంకటపతి
యిహము బరము మాకిపుడొసగితివి ||


ilayunu naBamunu (Raagam: ) (Taalam: )


ilayunu naBamunu nEkarUpamai
jalajala gOLLu jaLipiMcitivi

eDasina nalamuka hiraNyakaSipuni
doDikipaTTi cEtula bigisi
keDasi toDalapai girigona nadumuka
kaDupuciMci kahakaha navvitivi

roppula nUrpula roccula kasarulu
guppucu lAlalu guriyucunu
kappinabebbuli kasaruhuMkRutula
depparapasurala dhRuti yaNacitivi

peLapeLanArcucu beDabobbaliDucu
thaLathaLa meravaga daMtamulu
PaLaPaLa vIraviBavarasa rudhiramu
guLaguLa dikkula guriyiMcitivi

cAtinaprEvula jannidamulatO
vAterasiMhapu vadanamutO
cEtuluvEyiTa jelagi ditisutuni
pOtara maNapucu Buvi merasitivi

ahObalamuna natiraudramutO
mahAmahimala malayucunu
tahataha medupucu daguvEMkaTapati
yihamu baramu mAkipuDosagitivi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |