ఇయ్య కొంటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇయ్య కొంట (రాగం: ) (తాళం : )

ఇయ్య కొంటి నీపనులు ఇంతా మేలే
చెయ్యి మీదాయ నాకు సిరులేమి బాతి ||

నయగారి వాడవు నాకు నీవు గలవు
ప్రియములేమి గడమ పెక్కుమారులు
క్రియ లెఱుగుదువు కేలు చాచేవు నా మీద
నియతాన నిందుకే నీ యాలనైతిని ||

చలపాది వాడవు సతమై వున్నాడవు
చిలిము యేమి గడమ పై పై నేడు
వలపించ నేరుతువు వంచేవు నాపై ననుపు
కలకాలమును నీకు గైవశమైతిని ||

శ్రీ వేంకటేశుడవు చేరి నన్నుగూడితివి
దైవిక మేమి గడమ తగులాయను
భావమెఱుగుదువు పచ్చిగా నవ్వేవు నాతో
వే వెలకును నీకే వెల్లివిరి యైతిని ||


iyya koMTi (Raagam: ) (Taalam: )


iyya koMTi nIpanulu iMtA mElE
ceyyi mIdAya nAku sirulEmi bAti

nayagAri vADavu nAku nIvu galavu
priyamulEmi gaDama pekkumArulu
kriya lerxuguduvu kElu cAcEvu nA mIda
niyatAna niMdukE nI yAlanaitini

calapAdi vADavu satamai vunnADavu
cilimu yEmi gaDama pai pai nEDu
valapiMca nErutuvu vaMcEvu nApai nanupu
kalakAlamunu nIku gaivaSamaitini

SrI vEMkaTESuDavu cEri nannugUDitivi
daivika mEmi gaDama tagulAyanu
BAvamerxuguduvu paccigA navvEvu nAtO
vE velakunu nIkE velliviri yaitini


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |