ఇన్ని చేతలును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్ని చేతలును (రాగం: శంకరాభరణం ) (తాళం : )

ఇన్ని చేతలును దేవుడిచ్చినవే
ఉన్నవారి యీపులెల్ల నొద్దికయ్యీనా ||

తెగని యాపదలకు దేవుడే కలడుగాక
వగలుడుప బరుల వసమయ్యీనా
నొగలి యితరులకు నోళ్ళు దెరచిన
నగుబాటేకాక మానగ బొయ్యీనా ||

అగ్గలపు దురితాలు హరియే మానుపుగాక
బగ్గన నొక్కరు వచ్చి పాప బొయ్యేరా
తగ్గుమగ్గులైనవేళ తలచినవారెల్ల
 సిగ్గుబాటేకాక తమ్ముజేరవచ్చేరా ||

ఎట్టుసేసినను వేంకటేశుడే నేరుచుగాక
కట్టకడ వారెల్ల గరుణించేరా
ఇట్టే యేమడిగిన నితడే యొసగుగాక
వుట్టివడి యెవ్వరైనా నూరడించేరా ||


inni cEtalunu (Raagam: SaMkarAbharaNaM ) (Taalam: )


inni cEtalunu dEvuDiccinavE
unnavAri yIpulella noddikayyInA

tegani yApadalaku dEvuDE kalaDugAka
vagaluDupa barula vasamayyInA
nogali yitarulaku nOLLu deracina
nagubATEkAka mAnaga boyyInA

aggalapu duritAlu hariyE mAnupugAka
baggana nokkaru vacci pApa boyyErA
taggumaggulainavELa talacinavArella
siggubATEkAka tammujEravaccErA

eTTusEsinanu vEMkaTESuDE nErucugAka
kaTTakaDa vArella garuNiMcErA
iTTE yEmaDigina nitaDE yosagugAka
vuTTivaDi yevvarainA nUraDiMcErA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |