ఇన్నినేతలకు నిది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నినేతలకు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నినేతలకు నిది యొకటే
కన్నా మన సిది కానదుగాని||

పాతకకోట్లు భవములు భస్మీ
భూతముసేయగ బొడవొకటే
శ్రీతరుణీపతిచింత, నిజముగా
యేతరి చిత్తం బెఱగదుగాని ||

మరణభయంబులు మదములు మలినీ
కరణము సేయగగల దొకటే
హరినామామృత మందుమీది రతి
నిరతము నాకిది నిలువదుగాని ||

కుతిలములును దుర్గుణములును దృణీ
కృతములు సేయగ గురుతొకటే
పతియగు వేంకటపతి సేవారతి,
గతియని మతిగని కానదుగాని ||


inninEtalaku (Raagam: ) (Taalam: )


inninEtalaku nidi yokaTE
kannA mana sidi kAnadugAni

pAtakakOTlu Bavamulu BasmI
BUtamusEyaga boDavokaTE
SrItaruNIpaticiMta, nijamugA
yEtari cittaM berxagadugAni

maraNaBayaMbulu madamulu malinI
karaNamu sEyagagala dokaTE
harinAmAmRuta maMdumIdi rati
niratamu nAkidi niluvadugAni

kutilamulunu durguNamulunu dRuNI
kRutamulu sEyaga gurutokaTE
patiyagu vEMkaTapati sEvArati,
gatiyani matigani kAnadugAni


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |