ఇన్నిచదువనేల ఇంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నిచదువనేల ఇంత (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నిచదువనేల ఇంత వెదకనేల
కన్ను తెరచుటొకటి కనుమూయుటొకటి ||

వలెననేదొకమాట వలదనేదొక మాట
సిలుగులీ రెంటికిని చిత్తమే గురియౌను
వలెనంటె బంధము వలదంటె మోక్షము
తెలిసి విజ్ఞానులకు తెరువిది యొకటే ||

పుట్టెడిదొకటే పోయెడిదొకటే
తిట్టమై రెంటికిని దేహమే గురియౌను
పుట్టుట సంశయము పోవుట నిశ్చయము
వొట్టి విజ్ఞానులకు వుపమిది వొకటే ||

పరమనేదొకటే ప్రపంచమొకటే
సిరుల నీరెంటికిని జీవుడే గురియౌను
ఇరవు వేంకటేశుడిహ పరములకర్త
శరణాగతులకెల్ల సతమీతడొకడే ||


innicaduvanEla (Raagam: ) (Taalam: )


innicaduvanEla iMta vedakanEla
kannu teracuTokaTi kanumUyuTokaTi

valenanEdokamATa valadanEdoka mATa
silugulI reMTikini cittamE guriyaunu
valenaMTe baMdhamu valadaMTe mOkShamu
telisi vij~jAnulaku teruvidi yokaTE

puTTeDidokaTE pOyeDidokaTE
tiTTamai reMTikini dEhamE guriyaunu
puTTuTa saMSayamu pOvuTa niScayamu
voTTi vij~jAnulaku vupamidi vokaTE

paramanEdokaTE prapaMcamokaTE
sirula nIreMTikini jIvuDE guriyaunu
iravu vEMkaTESuDiha paramulakarta
SaraNAgatulakella satamItaDokaDE


బయటి లింకులు[మార్చు]

Inni-Chaduva-Nela---Vakulabharanam

/
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |