ఇద్దరి కిద్దరే సరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇద్దరి కిద్దరే (రాగం: ) (తాళం : )

ఇద్దరి కిద్దరే సరి యీడుకు జోడుకు దగు
గద్దరికన్నుల జూడ గలిగెగా మనకు ||

పంతపు చెలిచన్నుల పసిడి కాంతులకు
కాంతుని పీతాంబరపు కాంతులు సరి
దొంతల చెలినీలపుతురుము కాంతులకు
వంతుల మేనినీలవర్ణము సరి ||

జలజాక్షి వెలలేని జఘనచక్రమునకు
చలమరివల కేలిచక్రము సరి
కులికేటి యీయింతి కుత్తిక శంఖమునకు
చలివాయ రమణుని శంఖము సరి ||

కమలాక్షి శ్రీవేంకటపతి గూడుటకు
రమణుడంటిన సమరతులు సరి
తమితోడి నిద్దరికి తారుకాణలై నట్టి
సముకపు మోహముల సంతసములు సరి ||


iddari kiddarE (Raagam: ) (Taalam: )

iddari kiddarE sari yIDuku jODuku dagu
gaddarikannula jUDa galigegA manaku

paMtapu celicannula pasiDi kAMtulaku
kAMtuni pItAMbarapu kAMtulu sari
doMtala celinIlaputurumu kAMtulaku
vaMtula mEninIlavarNamu sari

jalajAkShi velalEni jaGanacakramunaku
calamarivala kElicakramu sari
kulikETi yIyiMti kuttika SaMKamunaku
calivAya ramaNuni SaMKamu sari

kamalAkShi SrIvEMkaTapati gUDuTaku
ramaNuDaMTina samaratulu sari
tamitODi niddariki tArukANalai naTTi
samukapu mOhamula saMtasamulu sari


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |