ఇదియే సాధన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదియే సాధన(రాగం: ) (తాళం : )

ఇదియే సాధన మిహపరములకును
పదిలము మాపాలి పరమపు నామము ||

కలిదోష హరము కైవల్యకరము
అలరినమా శ్రీహరి నామము
సులభము సౌఖ్యము శోభన తిలకము
పలుమారు శ్రీపతి నామము ||

పాప నాశనము బంధ విమోక్షము
పై పై నిది భూపతి నామము
స్థాపిత ధనమిది సర్వ రక్షకరము
దాపుర మిది మాధవ నామము ||

నేమము దీమము నిత్యకర్మ మిది
దోమటి గోవిందుని నామము
హేమము శరణము ఇన్నిట మాకును
యే మేర శ్రీ వేంకటేశ్వరు నామము ||


idiyE sAdhana (Raagam: ) (Taalam: )

idiyE sAdhana mihaparamulakunu
padilamu mApAli paramapu nAmamu

kalidOSha haramu kaivalyakaramu
alarinamA SrIhari nAmamu
sulaBamu sauKyamu SOBana tilakamu
palumAru SrIpati nAmamu

pApa nASanamu baMdha vimOkShamu
pai pai nidi BUpati nAmamu
sthApita dhanamidi sarva rakShakaramu
dApura midi mAdhava nAmamu

nEmamu dImamu nityakarma midi
dOmaTi gOviMduni nAmamu
hEmamu SaraNamu inniTa mAkunu
yE mEra SrI vEMkaTESvaru nAmamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Idiye-Sadhana---MS


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |