ఇదియే వేదాంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదియే వేదాంత (రాగం: ) (తాళం : )

ఇదియే వేదాంత మిందుకంటె లేదు
ఇదియే శ్రీవేంకటేశుని మతము ||

విరతియే లాభము విరతియే సౌఖ్యము
విరతియేపో విజ్ఞానము
విరతిచే ఘనులైరి వెనుక వారెల్ల
విరతి బొందకున్న వీడదు భయము ||

చిత్తమే పాపము చిత్తమే పుణ్యము
చిత్తమే మోక్షసిద్ధియును
చిత్తమువలనే శ్రీహరి నిలుచును
చిత్తశాంతిలేక చేరదు పరము ||

ఎంత చదివినా యెంత వెదికినా
యింతకంటె మరియిక లేదు
ఇంతట శ్రీవేంకటేశు దాసులౌట
యెంతవారికైన యిదియే తెరవు ||


idiyE vEdAMta (Raagam: ) (Taalam: )

idiyE vEdAMta miMdukaMTe lEdu
idiyE SrIvEMkaTESuni matamu

viratiyE lABamu viratiyE sauKyamu
viratiyEpO vij~jAnamu
viraticE Ganulairi venuka vArella
virati boMdakunna vIDadu Bayamu

cittamE pApamu cittamE puNyamu
cittamE mOkShasiddhiyunu
cittamuvalanE SrIhari nilucunu
cittaSAMtilEka cEradu paramu

eMta cadivinA yeMta vedikinA
yiMtakaMTe mariyika lEdu
iMtaTa SrIvEMkaTESu dAsulauTa
yeMtavArikaina yidiyE teravu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |