ఇతరులకు నిను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరులకు నిను (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతరులకు నిను నెరుగదరమా // పల్లవి //
సతతసత్యవ్రతులు సంపూర్ణమోహవిర
హితులెరుగుదురు నిను నిందిరారమణా //అను పల్లవి//

నారీకటాక్షపటునారాచభయరహిత
శూరులెరుగుదురు నిను జూచేటిచూపు
ఘొరసంసార సంకులపరిచ్ఛేదులగు
ధీరులెరుగుదురు నీదివ్యవిగ్రహము //ఇతరులకు నిను //

రాగభోగవిదూర రంజితాత్ములు మహా
భాగులెరుగుదురు నిను బ్రణుతించువిధము
ఆగమోక్తప్రకారాభిగమ్యులు మహా
యోగులెరుగుదురు నీవుండేటివునికి //ఇతరులకు నిను //

పరమభాగవత పదపద్మసేవానిజా
భరణు లెరుగుదురు నీపలికేటిపలుకు
పరగునిత్యానంద పరిపూర్ణమానస
స్థిరు లెరుగుదురు నిను దిరువేంకటేశ //ఇతరులకు నిను //


itarulaku ninu (Raagam: ) (Taalam: )itarulaku ninu nerugadaramA
satatasatyavratulu saMpUrNamOhavira
hituleruguduru ninu niMdirAramaNA

nArIkaTAkShapaTunArAcaBayarahita
SUruleruguduru ninu jUcETicUpu
GorasaMsAra saMkulaparicCEdulagu
dhIruleruguduru nIdivyavigrahamu

rAgaBOgavidUra raMjitAtmulu mahA
BAguleruguduru ninu braNutiMcuvidhamu
AgamOktaprakArABigamyulu mahA
yOguleruguduru nIvuMDETivuniki

paramaBAgavata padapadmasEvAnijA
BaraNu leruguduru nIpalikETipaluku
paragunityAnaMda paripUrNamAnasa
sthiru leruguduru ninu diruvEMkaTESa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |