ఇట్టి జ్ఞానమాత్రమున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట్టి జ్ఞానమాత్రమున (రాగం: ) (తాళం : )

ఇట్టి జ్ఞానమాత్రమున నెవ్వరైనా ముక్తులే
పుట్టుగులు మరిలేవు పొందుదురు మొక్షము

అతిసూక్ష్మమీయాత్మ అందులో హరియున్నాడు
కతలే వినుటగాని కానరాదు
క్షితిదేహాలు ప్రకృతిజెందిన వికారములు
మతినిది దెలియుటే మహిత జ్ఞానము ||

లోకము శ్రీపతియాజ్ఞలో తత్త్వాలిరువదినాల్గు
కైకొని సేతలు సేసీగర్తలు లేరు
సాకిరింతే జీవుడు స్వతంత్రుడు దేవుడు
యీకొలది గని సుఖియించుటే సుజ్ఞానము ||

కాలము దైవము సృష్టి కలిమన్యుల భాగ్యము
వాలాయించి యెవ్వరికి వచింపరాదు
ఈలీలలు శ్రీవేంకటేశునివి ఆచార్యుడు
తాలిమి జెప్పగా విని తలంచుటే సుజ్ఞానము ||


iTTi j~jAnamAtramuna (Raagam: ) (Taalam: )

iTTi j~jAnamAtramuna nevvarainA muktulE
puTTugulu marilEvu poMduduru mokShamu

atisUkShmamIyAtma aMdulO hariyunnADu
katalE vinuTagAni kAnarAdu
kShitidEhAlu prakRutijeMdina vikAramulu
matinidi deliyuTE mahita j~jAnamu

lOkamu SrIpatiyAj~jalO tattvAliruvadinAlgu
kaikoni sEtalu sEsIgartalu lEru
sAkiriMtE jIvuDu svataMtruDu dEvuDu
yIkoladi gani suKiyiMcuTE suj~jAnamu

kAlamu daivamu sRuShTi kalimanyula BAgyamu
vAlAyiMci yevvariki vaciMparAdu
IlIlalu SrIvEMkaTESunivi AcAryuDu
tAlimi jeppagA vini talaMcuTE suj~jAnamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |