ఇట్టిచక్కఁదనాలెల్లా నిందే కానఁగవచ్చె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇట్టిచక్కఁదనాలెల్లా నిందే కానఁగవచ్చె
చుట్టిచుట్టీపె వొరపు చూడరమ్మ చెలులు

నగితే వెన్నేలగాసీ నలినాక్షి సెలవుల
నిగిడి చూచితే మించీ నీలాలరంగు
మొగమెత్తితేఁ దొలఁకీ మోవి మదనకళలు
సొగిసి యీపె వొరపు చూడరమ్మ చెలులు

మాటలాడీతే మెరిచీ మాణికాలు నోరునిండా
పాటించితే నిలువెల్లా బంగారు నిగ్గు
పాటావాడితేఁ బెదవిఁ బచ్చితేనె లూరీని
జూటరి యీపె వొరపు చూడరమ్మ చెలులు

పెనఁగితే నురమునఁ బెరిగీని జక్కవలు
చ(చె)నకితే గొనగోళ్ళఁ జెందీ వజ్రాలు
యెనసె శ్రీవేంకటేశుఁ డీకెఁ గడు మన్నించి
జునుఁగ కీపె వొరపు చూడరమ్మ చెలులు 29-112