ఇటువలెపో సకలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇటువలెపో సకలము (రాగం: ) (తాళం : )

ఇటువలెపో సకలము యించుకగన భావించిన
అటమటములసంతోషము ఆసలుసేయుటలు ||

పగగొనితిరుగేటిజన్మపుబాధలు తన కేకాలము
తగుసుఖ మెక్కడ నున్నది తడతాకులేకాక
పొగలోపల సెకగాసిన భుగభుగ గన్నుల నీళ్ళు
నిగిడినదుఃఖమేకాకిలు నిజసౌఖ్యము గలదా ||

పొలసినమాయపురూపులు పొలతులమచ్చికమాటలు
తలచిన తనకేమున్నది తలపోతలేకాక
బలుపున బారగ మోహపుపాశము తనమేడ దగిలిన
తలకిందుగ బడుటెల్లను తనకిది ప్రియమౌనా ||

చేతిపదార్థము దలచక చేరువనుండినవారల
చేతిపదార్థము గోరిన చేతికి లోనౌనా
ఆతుమగలవేంకటపతి నాత్మ దలచి సుఖింపక
యేతరిసుఖముల దిరిగిన నింపులు దనకౌనా ||


iTuvalepO sakalamu (Raagam: ) (Taalam: )

iTuvalepO sakalamu yiMcukagana BAviMcina
aTamaTamulasaMtOShamu AsalusEyuTalu

pagagonitirugETijanmapubAdhalu tana kEkAlamu
tagusuKa mekkaDa nunnadi taDatAkulEkAka
pogalOpala sekagAsina BugaBuga gannula nILLu
nigiDinaduHKamEkAkilu nijasauKyamu galadA

polasinamAyapurUpulu polatulamaccikamATalu
talacina tanakEmunnadi talapOtalEkAka
balupuna bAraga mOhapupASamu tanamEDa dagilina
talakiMduga baDuTellanu tanakidi priyamaunA

cEtipadArthamu dalacaka cEruvanuMDinavArala
cEtipadArthamu gOrina cEtiki lOnaunA
AtumagalavEMkaTapati nAtma dalaci suKiMpaka
yEtarisuKamula dirigina niMpulu danakaunA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |