ఇటుగన సకలోపాయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇటుగన సకలోపాయము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఇటుగన సకలోపాయము లుడిగిన యీశ్వరుడే రక్షకుడు |
తటుకున స్వతంత్రముడిగినయాత్మకు తగునిశ్చింతయే పరమసుఖము ||

చ|| ఆకటి కడుగనిశిశువుకు దల్లి యడిచిపాలు ద్రాగించినరీతి |
యీకడ గోరికలుడిగినయోగికి నీశ్వరుడే రక్షకుడు |
చేకొని బుద్దెరిగినబిడ్డలపై జింతింపరు తొల్లిటివలె దల్లులు |
యీకొలదులనే స్వయత్నదేహుల కీశ్వరుడును వాత్సల్యము వదలు ||

చ|| తతిగరిరాజు గాచినయట్లు ద్రౌపదిమానము గాచినయట్లు |
హితమతి స్వతంత్రముడిగినయోగికి యీశ్వరుడే రక్షకుడు |
అతడును భస్మంబయ్యిననాడు అజునిశిరంబటు ద్రుంచిననాడు |
చతురుడు దానడ్డమురాడాయను స్వతంత్రముడుగని జీవుడుగాన ||

చ|| దిక్కని యనిశము జిత్తములోన జింతించేటి శరణాగతజనులకు |
యిక్కడనక్కడ శ్రీవేంకటాగిరియీశ్వరుడే రక్షకుడు |
మక్కువతో దనయంతర్యామిని మరచినస్వామిద్రోహులకెల్లా |
అక్కరతో బుట్టుగులే భోగ్యం బహంకారము విడువరుగాన ||


iTugana sakalOpAyamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| iTugana sakalOpAyamu luDigina yISvaruDE rakShakuDu |
taTukuna svataMtramuDiginayAtmaku taguniSciMtayE paramasuKamu ||

ca|| AkaTi kaDuganiSiSuvuku dalli yaDicipAlu drAgiMcinarIti |
yIkaDa gOrikaluDiginayOgiki nISvaruDE rakShakuDu |
cEkoni budderiginabiDDalapai jiMtiMparu tolliTivale dallulu |
yIkoladulanE svayatnadEhula kISvaruDunu vAtsalyamu vadalu ||

ca|| tatigarirAju gAcinayaTlu draupadimAnamu gAcinayaTlu |
hitamati svataMtramuDiginayOgiki yISvaruDE rakShakuDu |
ataDunu BasmaMbayyinanADu ajuniSiraMbaTu druMcinanADu |
caturuDu dAnaDDamurADAyanu svataMtramuDugani jIvuDugAna ||

ca|| dikkani yaniSamu jittamulOna jiMtiMcETi SaraNAgatajanulaku |
yikkaDanakkaDa SrIvEMkaTAgiriyISvaruDE rakShakuDu |
makkuvatO danayaMtaryAmini maracinasvAmidrOhulakellA |
akkaratO buTTugulE BOgyaM bahaMkAramu viDuvarugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |