ఇందులోనే కానవద్దా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందులోనే కానవద్దా (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందులోనే కానవద్దా యితడు దైవమని
విందువలె నొంటిమెట్టవీరరఘరాముని ||

యెందు చొచ్చె బ్రహ్మవర మిల రావణుతలలు
కందువ రాఘవుడు ఖండించినాడు
ముందట జలధి యేమూల చొచ్చె గొండలచే
గొందిబడ గట్టివేసి కోపగించేనాడు ||

యేడనుండె మహిమలు యిందరి కితడు వచ్చి
వేడుకతో హరివిల్లు విఱిచేనాడు
వోడక యింద్రాదు లెందు నొదిగి రీతనిబంటు
కూడబట్టి సంజీవికొండ దెచ్చేనాడు ||

జము డెక్కడికి బోయ సరయవులో మోక్ష
మమర జీవుల కిచ్చె నల్లనాడు
తెమలి వానరులై యీదేవతలే బంట్లైరి
తిమిరి శ్రీవేంకటపతికి నేడు నాడు ||


iMdulOnE kAnavaddA (Raagam: ) (Taalam: )

iMdulOnE kAnavaddA yitaDu daivamani
viMduvale noMTimeTTavIraraGarAmuni

yeMdu cocce brahmavara mila rAvaNutalalu
kaMduva rAGavuDu KaMDiMcinADu
muMdaTa jaladhi yEmUla cocce goMDalacE
goMdibaDa gaTTivEsi kOpagiMcEnADu

yEDanuMDe mahimalu yiMdari kitaDu vacci
vEDukatO harivillu virxicEnADu
vODaka yiMdrAdu leMdu nodigi rItanibaMTu
kUDabaTTi saMjIvikoMDa deccEnADu

jamu DekkaDiki bOya sarayavulO mOkSha
mamara jIvula kicce nallanADu
temali vAnarulai yIdEvatalE baMTlairi
timiri SrIvEMkaTapatiki nEDu nADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |